NEWYDDION: Caniatâd i fwrw ymlaen gydag ysgol pob oed newydd
Bydd dwy ysgol yng ngogledd Powys yn cael eu huno i greu ysgol pob oed newydd ar ôl cael sêl bendith y Cabinet, cadarnhaodd y cyngor sir.
Bydd Cyngor Sir Powys yn sefydlu ysgol pob oed newydd yn Llanfair Caereinion, a bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy gau Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol newydd 4-18 oed ar y safleoedd presennol o fis Medi 2022.
Bydd y cynigion yn helpu’r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg a fydd yn gwella profiadau a hawl dysgwyr. Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.
Yn gynharach eleni, rhoddwyd caniatâd gan y Cabinet i gyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol yn cynnig y newid hwn. Cyhoeddwyd yr hysbysiad ym mis Chwefror. Yn ystod cyfnod yr hysbysiad statudol, derbyniwyd 31 o wrthwynebiadau.
Ar ôl derbyn ac ystyried yr adroddiad gwrthwynebu, heddiw (dydd Mawrth 18 Mai) cytunodd y Cabinet i uno Ysgol GG Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion er mwyn sefydlu ysgol pob oed newydd.
Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: “Rydym wedi ymrwymo i gyflawni cynnig gwell i ddysgwyr ar gyfer plant a phobl ifanc Powys trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.
Rwy wrth fy modd bod y Cabinet wedi cymeradwyo’r cynnig i sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion a fydd o fudd i ddisgyblion a’r staff dysgu.
“Er bod y prif wrthwynebiadau’n ymwneud â’r angen am ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg, roedd y cynnig hwn yn ymwneud yn benodol â sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion.
“Cytunodd y Cabinet ym mis Chwefror i gyflymu’r trafodaethau rhwng cynrychiolwyr y ddwy ysgol a’r gymuned i edrych ar ffyrdd i ddatblygu a chyfoethogi’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion ac i gynnwys yr holl ysgolion sy’n bwydo dalgylch yr ysgolion yn y trafodaethau hyn. Mae’r trafodaethau cychwynnol wedi digwydd.
“Bydd y trafodaethau’n parhau nawr ar frys gyda’r corff llywodraethu dros dro ac arweinwyr yr ysgol newydd er mwyn symud yr ysgol ymlaen ar hyd y continwwm iaith. Bydd ysgolion sy’n bwydo’r dalgylch a phartneriaid eraill yn hanfodol i helpu i ddatblygu’r weledigaeth hon.”

NEWS: Permission to continue with a new age school
Two schools in North Powys will be asleep to create a new age school after having the Cabinet's blessed sale, the county council confirmed.
Powys County Council will be setting up a new age school in Llanfair Caereinion, and this will be achieved by closing Llanfair Caereinion Primary School and Caereinion High School and establishing a new 4-18 year old school on the current sites from September 2022.
The proposals will help the council achieve its strategy for Transforming Education which will improve the experiences and right of learners. The strategy was approved in April 2020.
Earlier this year, the Cabinet has been given permission to publish formal statutory notification offering this change. The notification was published in February. During the period of statutory notification, 31 objects received.
After receiving and considering the opposing report, today (Tuesday 18 May) the Cabinet agreed to unite Llanfair Caereinion High School and Caereinion High School to establish a new age school.
Cllr Phyl Davies, Cabinet Member for Education and Properties: ′′ We are committed to achieving a better offer for Powys children and young people through our Strategy for Transforming Education in Powys.
I'm delighted that the Cabinet has approved the proposal to establish a all ages school in Llanfair Caereinion which will benefit pupils and the learning staff.
′′ Although the main objections relate to the need for a Welsh medium secondary school, this offer was specifically related to establishing a school of all ages in Llanfair Caereinion.
′′ The Cabinet agreed in February to accelerate the discussions between the representatives of both schools and the community to look at ways to develop and enrich the Welsh medium provision in Llanfair Caereinion and to include all the schools feeding the schools area In these discussions. The initial discussions have happened.
The discussions will continue now urgently with the temporary governance body and the new school leaders to move the school forward along the language continwm. Schools feeding the area and other partners will be essential to help develop this vision.”