Vickie Faulkner – Technegydd Gwyddoniaeth, arweinydd y tîm ar gyfer y prosiect

Y mis hwn, llwyddasom i ehangu thema’r gofod i gynnwys holl ddisgyblion Blwyddyn 7 a Blynyddoeddd 5/6 Ysgol Gynradd Llanfair. Gwnaethpwyd hyn drwy gynnal gweithdai a drefnwyd gan Techniquest Glyndwr, a ymwelodd â’r ysgol ar Dachwedd 21.

Llwyddwyd i gynnig tri gweithgaredd ar gyfer y disgyblion i gyd.

Y Sêrgromen: Planetariwm chwythadwy. Cafodd y disgyblion gyfle i fynd ar daith dywys rithiol o’r system solar.

“Gwallgofrwydd cenhadaeth Mawrth”: Gweithdy oedd yn herio’r disgyblion i wneud cerbyd a fyddai’n glanio’n ddiogel ar y blaned Mawrth. Anogwyd y disgyblion i ddefnyddio eu sgiliau cyfathrebu a dylunio wrth iddynt weithio mewn grwpiau bach i ddatblygu a phrofi cerbyd glanio, gan ddefnyddio deunyddiau o’u dewis. Roedd y lle’n fwrlwm o frwdfrydedd a hwyl wrth i’r disgyblion adeiladu eu cerbyd a’i brofi gan ddefnyddio wyau amrwd fel eu llwyth gwerthfawr. Er i ni weld ychydig o graciau, bach iawn o ŵy amrwyd a welwyd, sy’n tystio i gynllunio gofalus y disgyblion.

I’r Gofod: Darganfu’r disgyblion pa fath o brofiad oedd mynd i’r gofod a’r heriau sy’n gysylltiedig gyda’r profiad hwnnw, er enghraifft y grymoedd sydd ar waith wrth anfon roced yno, pa effaith mae’r gofod yn ei gael ar y corff a sut i oroesi yn y gofod. Cysylltwyd y gweithdy gyda thaith Tim Peake i’r Orsaf Ofod Ryngenedlaethol ac arweiniodd y testun at gwestiynau a thrafodaethau bywiog, wrth i’r disgyblion gael eu syfrdanu gan effaith y gofod ar y corff dynol. Roedd yna arddangosiadau cyffrous iawn, gan gynnwys roced gwirod methyl a chafodd y disgyblion gyfle i weithio mewn grwpiau i ymchwilio i rinweddau amsugno dŵr gwahanol ddeunyddiau. Roedd yr ymchwil hwn yn gysylltiedig gyda deall sut mae dŵr yn cael ei buro er mwyn ei ail-ddefnyddio yn y gofod.

Rwyf wedi cyfarfod gyda chynrychiolydd o ERW y mis hwn. Consortiwm o chwe awdurdod lleol yw ERW sy’n gyfrifol am welliant ysgolion. Trafodwyd sut mae’r gystadleuaeth yn cysylltu gyda’r cwricwlwm newydd a sut y byddem yn datblygu’r prosiect balŵn tywydd, gan ddefnyddio egwyddorion Donaldson.

Penderfynwyd trefnu cyfarfod gyda Phenaethiaid Adran yr ysgol, i weld sut y gellild symud y prosiect yn ei flaen y tu hwnt i’r adran Wyddoniaeth, gan gynnwys yr holl ysgol.
http://www.erw.wales/about-us/erw-aims-and-values/
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/succesful-futures-a-summary-of-professor-graham-donaldsons-report.pdf

Blwyddyn 7 yn y gweithdy ‘I’r Gofod’, yn gwneud cerbyd glanio diogel i’r ŵy
Year 7 in the “Destination Space” workshop, making a safe landing craft for their egg