Ras Fywyd 2018

Mae Ysgol Uwchradd Caereinion wedi cymryd rhan yn y Râs Fywyd ers yr wyth mlynedd diwethaf ac wedi llwyddo i godi swm anhygoel o arian i’r elusen. Dros y dwy flynedd diwethaf, penderfynwyd cynnal y ras yn ein hysgol fel bod y merched, bechgyn a’r athrawon yn gallu cymryd rhan ac mi roedd yn lwyddiant ysgubol yn codi £6,000 yn 2016 a £6,200 yn 2017!!

Dros y blynyddoedd rydym wedi cefnogi nifer o elusennau sy’n agos iawn i’n calonnau; yn 2016 ein helusennau oedd Ymchwil Cancr, Canolfan Lingden Davies ac Ysbyty Plant Birmingham. Yn 2017, ein helusennau oedd Ymchwil Cancr a’r ‘Harry Johnson Trust’ sydd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i blant a rheiny yn eu harddegau sy’n derbyn triniaeth yn yr Uned Oncology yn Ysbyty Telford. Eleni felly, rhoddwyd y penderfyniad yn nwylo ein disgyblion ac bu trafod gyda’u tiwtoriaid dosbarth. Braf oedd gweld eu parodrwydd a’u brwdfrydedd wrth drafod ac mi bendefynwyd codi arian i bedair elusen eleni; Ymchwil Cancr, Ambiwlans Awyr Cymru, British Heart Foundation a Thŷ Gobaith.

Bydd y ras ar brynhawn Gwener; 13/7/18 a bydd criw o ddisgyblion Blwyddyn 12 yn trefnu’r digwyddiad i flynyddoedd 7-10. Does dim ffȋ i ymuno, ond bydd taflen codi arian a medal i bob un sy’n cymryd rhan. Os nad yw eich mab/merch am gymryd rhan, yno fe cânt gefnogi y rhai sy’n cerdded neu’n rhedeg. Yn olaf, braf buasai gweld môr o liwiau pinc a glas gan mai dyna yw lliwiau’r Ras Fywyd, felly bydd y disgyblion yn newid amser cinio yn barod i’r ras.

Gobeithiwn yn fawr y bydd eich mab/merch am gymryd rhan gyda ni yn y Ras Fywyd. Mae casglu arian yn opsiynol a does dim pwysedd ar neb i wneud, ond os ydych am fwrw ati i gasglu arian, ynghlwm mae ffurflen i’w llenwi a bydd rhai yn cael eu dosbarthu gan diwtoriaid dosbarth. Bydd angen dychwelyd y ffurflen a’r arian ar ddiwrnod y Ras os gwelwch yn dda.

Diolch o flaen llaw, ac edrychwn ymlaen at ddiwrnod llwyddiannus yng Nghaereinion yn cael hwyl wrth godi arian.

Miss Delyth Roberts

Gweler hefyd/ See also...

(English) Silver Award in the Skills Competition – STEM Schools Challenge

Mae’n ddrwg gennym, y cofnod hwn yw dim ond Saesneg America ar gael.