Datganiad Cenhadaeth

Golud pawb ei ymgais

Cenhadaeth Ysgol Uwchradd Caereinion, ein nod creiddiol, yw darparu amgylchedd dwyieithog symbylol – un sy’n hybu ardderchogrwydd addysgol lle gwobrwyir gwaith caled.

Prif amcanion yr ysgol yw :

  • meithrin hunan-barch a hunan-ddisgyblaeth a datblygu parch tuag at a balchder yn yr ysgol a‟r gymuned;
  • sicrhau, cyn belled a phosibl, bod pob disgybl yn cyrraedd ei lawn botensial;
  • hybu‟r syniad o gynnwys y rhieni yn gyson drwy feithrin cyfathrebu dwyffordd agored rhwng yr ysgol a‟r cartref;
  • darparu cyfle cyfartal i bob disgybl (yn academaidd, yn gymdeithasol, yn ieithyddol ac yn ddiwylliannol) heb ystyried gallu, rhyw na chefndir;
  • darparu amgylchedd hapus, diogel a gofalgar lle gwerthfawrogir a lle hybir addysgu.
  • darparu ar gyfer y disgyblion y sgiliau hynny sy’n angenrheidiol iddynt gymryd rhan llawn mewn cymdeithas fodern sy’n gyflym newid.