Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, MEHEFIN 11eg

Mae ail hanner tymor yr haf bellach yn ei anterth. Mae rhai o’n disgyblion Blwyddyn 11 eisoes wedi gorffen eu harholiadau TGAU ac eraill ag un neu ddau bapur arholiad i’w sefyll yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf. Mae Blwyddyn 12 hefyd wedi cwblhau eu harholiadau Uwch Gyfrannol ac wedi dychwelyd i wersi, yn paratoi ar gyfer eu cyrsiau Uwch. Yn nhermau arholiadau, tro Blwyddyn 10 yw hi nawr, wrth iddynt hwythau sefyll rhai papurau TGAU yr wythnos hon a dymunwn bob llwyddiant iddynt. Rydym hefyd yn parhau i ddymuno’n dda i Flwyddyn 13, wrth iddynt sefyll eu harholiadau Safon Uwch. Treuliodd nifer o ddisgyblion yr ysgol amser yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair ym Muallt yn ystod gwyliau hanner tymor, gan berfformio i safon uchel. Cymerodd yr ysgol ran mewn dros ugain cystadleuaeth – nifer calonogol. Llongyfarchiadau hefyd i Thomas Bowen, Blwyddyn 10 ar ennill pencampwriaeth golf y sir am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Rydym hefyd yn falch iawn o lwyddiant cyn ddisgybl – Carrie Jones. Mae Carrie wedi ennill lle yn nhîm merched hŷn Cymru. Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog iddi a dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol. Ar ddechrau’r wythnos ddiwethaf, cawsom gwmni ein Hymgynghorydd Her newydd. Mae Mr Glyn Whiteford newydd ddechrau gweithio i Gyngor Sir Powys ac yn cymryd lle Mr Dan Owen, sydd wedi gadael ei rôl fel Ymgynhgorydd Her i fod yn Bennaeth yn Ysgol Uwchradd Llanidloes. Mae Mr Whiteford yn gyn-brifathro a chanddo brofiad helaeth ac fe fydd yn parhau i’n cefnogi a’n herio ar ein taith o welliant parhaus.

Please visit and Like our new Rolls-Royce Science Award Competition entry page:

https://caer-hs.powys.sch.uk/rolls-royce-science-prize/

We extend very warm congratulations to Mrs Vickie Faulkner whose ideas and plans won the school a place in the Rolls Royce Science Prize finals. Caereinion is one of six schools selected for the final round of this prestigious prize. During the coming academic year, we will be putting those plans into action and will be competing with the other five finalists to gain the Rolls Royce Science Prize. You will be able to follow our progress in a blog dedicated to the Science Prize.

Llongyfarchiadau cynnes i Mrs Vickie Faulkner y mae ei chynlluniau a’i syniadau wedi ennill lle i’r ysgol yn rownd derfynol Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce. Mae Caereinion yn un o chwech ysgol a ddewiswyd i fod yn rownd derfynol y wobr arbenng hon. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, byddwn yn rhoi’r cynlluniau yma ar waith a byddwn yn cystadlu gyda’r pump ysgol arall a ddewiswyd i’r rownd derfynol, yn y gobaith o ennill Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce. Byddwch yn gallu dilyn yr hyn sy’n digwydd mewn blog sydd wedi ei neilltuo i’r Wobr Wyddoniaeth.

Tudor Jones – Team member, Science teacher – Ysgol Uwchradd Caereinion High School

Ysgol Uwchradd Caereinion High School shared Powys County Council's post.

Powys County Council
Timeline Photos

Llongyfarchiadau Tili. Enillydd cystadleuaeth Rali Cymru Prydain Fawr ar gyfer ysgolion. Congratulations Tili. Winner of the Wales Rally GB competition for schools. #stemcymru #walesrallygb

#ShwmaeSumae #rhocynnigarni #giveitago

“#ShwmaeSumae #rhocynnigarni #giveitago https://t.co/IEinsC8Exi”

Timeline Photos

Congratulations Rhys year 7 ...gold medal in the u12 boys section of the Powys schools gymnastics competition!!! 🥇🎉🌟🤸👍👏

Timeline Photos

Bydd Ysgol Uwchradd Caereinion yn cefnogi Diwrnod Shwmae / Su'mai dydd Llun Hydref 15 drwy gynnal gweithgareddau yn ystod amser cinio a bod yn falch o allu defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn yr ysgol ac yn ein cymuned.

Caereinion High School will be supporting Diwrnod Shwmae/Su'mai Monday October 15 by offering a variety of activities lunch time and being proud that we can all try a little Welsh every day in our school and community!

Timeline Photos

We had some fantastic feedback for our open evening last night which we've been allowed to share. Thank you so much for these kind words and thank you to everyone that came along.

I attended, along with my 11 yr old son, your school open evening last night. Please express my thanks to all the staff involved. The whole experience was very upbeat, energetic and fairly informative. It’s great to come away with such a ‘feel good factor’ – particularly as Caereinion HS will be the most likely choice. My son is totally sold on science!

Regina HanrattyCan you pass on my congratulations to all the staff , sixformers and year 7/8 students involved in the open evening last night. I thought it was a lovely evening, promoted the school as a really friendly happy environment. The speeches were great, and the classroom activities were fun and enthusiastic, which was exactly what the kids needed to set them at ease, and get them excited about coming to the school. So, well done! It was good that our group going round was small, much smaller than other years, and Hywel did a great job of adding humor to the walkabout, which again helped the kids feel at ease. The teachers did great quizes and activities for the kids and it all went really well. Loved the pirates especially !

Marie Shirley Smith