Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, GORFFENNAF 2il, 2018

Treuliodd Blwyddyn 10 Amaethyddiaeth yr wythnos ddiwethaf yn Llysfasi gyda disgyblion o ysgolion cyfagos. Cafwyd wythnos fuddiol iawn a phleserus yn ennill profiad uniongyrchol o ystod eang o sgiliau amaethyddol. Rydym yn ddiolchgar i Mr Gareth Griffiths am drefnu’r ymweliad hwn a hefyd i Mrs Gwyneth Phillips am fynd gyda’r disgyblion. Roedd disgyblion Caereinion yn llysgenhadon gwych i’r ysgol o ran ymddygiad a hefyd o ran eu sgiliau a’u gwybodaeth. Profwyd y sgiliau a’r wybodaeth hon mewn cystadlaethau amrywiol yn ystod y wythnos. Enillodd ein disgyblion nifer o’r cystadlaethau hynny – llongyfarchiadau mawr.
Roeddem yn falch o groesawu ein darpar ddisgyblion Blwyddyn 7 ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Roeddent i gyd i weld yn hapus iawn yn ein plith ac edrychwn ymlaen at eu gweld yng ngwisg Caereinion ym mis Medi. Roedd gwaith caled Mr Sam Andrew yn amlwg yn y paratoadau manwl iawn, a sicrhaodd fod y ddau ddiwrnod yn rhedeg yn llyfn. Diolch yn fawr i Mr Andrew a’i dîm o gynorthwywyr, staff a disgyblion chweched dosbarth.
Wrth i ni baratoi i groesawu ein disgyblion newydd, cawsom gyfle i ddymuno’n dda i fyfyrwyr Blwyddyn 13 nos Wener, wrth iddynt gynnal eu prom yn Neuadd Maesmawr, Caersws. Roedd yn gyfle i rannu atgofion am saith mlynedd hapus yn yr ysgol, ac ar yr un pryd i feddwl am y dyfodol ac am eu gobeithion a’u dyheadau i’r dyfodol.
Diolch yn fawr i holl rieni Blwyddyn 8 a fynychodd y noson rieni ar nos Fawrth. Roedd yn dda cyfarfod gyda phawb a thrafod cynnydd eich plant. Diolch am eich holl gefnogaeth drwy’r flwyddyn.
Roedd ein timau athletau yn llwyddiannus yn y cystadlaethau athletau a gynhaliwyd ddydd Mawrth. Daeth merched blynyddoedd 7 ac 8 i’r brig ac ennill y bencampwriaeth sirol. Llongyfarchiadau hefyd i fechgyn blynyddoedd 7 ac 8, bechgyn a merched blynyddoedd 9 a 10 am gyrraedd y pedwerydd safle o fewn y sir. Diolch i Mr Llŷr Williams ac i Miss Sheryl Black am eu gwaith gyda’r timau yma.
Cafwyd pleser mawr wrth ddarllen am ein safle addawol iawn yn y Canllaw a welwyd ar-lein sef ‘The Real Schools’ Guide’. Daeth Caereinion i’r ail safle o fewn Powys, gan ddilyn Ysgol Uwchradd Crughywel. Mae yna 209 o ysgolion uwchradd ym Mhowys a daeth Caereinion i safle 31. Mae hyn yn gyflawniad arbennig a gallwn fod yn falch o’n afle. Serch hynny, mae’n bwysig ein bod yn parhau ar ein siwrnai o welliant.
NEWYDION ARBENNIG – GORFFENNAF 2il.
Mae bellach yn swyddogol fod Caereinion allan o gategori monitro Estyn. Yn ystod eu hymweliad diweddaar, roedd yr arolygwyr wedi eu bodloni fod yr ysgol wedi gwneud y cynnydd angenrheidiol i dynnu’r ysgol allan o fonitro Estyn. Anogaf chwi i ddarllen yr adroddiad sydd ar wefan Estyn. Mae hyn yn benllanw wythnosau a misoedd o waith caled gan staff, disgyblion a llywodraethwyr fel ei gilydd. Llongyfarchiadau i bawb a llawer o ddiolch i’r holl unigolion ymroddedig sydd wedi rhoi o’u gorau i sicrhau’r canlyniad hwn. Ein her nawr yw adeiladu ar y llwyddiant hwn er mwyn parhau ar ein siwrnai o welliant.

Please visit and Like our new Rolls-Royce Science Award Competition entry page:

https://caer-hs.powys.sch.uk/rolls-royce-science-prize/

We extend very warm congratulations to Mrs Vickie Faulkner whose ideas and plans won the school a place in the Rolls Royce Science Prize finals. Caereinion is one of six schools selected for the final round of this prestigious prize. During the coming academic year, we will be putting those plans into action and will be competing with the other five finalists to gain the Rolls Royce Science Prize. You will be able to follow our progress in a blog dedicated to the Science Prize.

Llongyfarchiadau cynnes i Mrs Vickie Faulkner y mae ei chynlluniau a’i syniadau wedi ennill lle i’r ysgol yn rownd derfynol Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce. Mae Caereinion yn un o chwech ysgol a ddewiswyd i fod yn rownd derfynol y wobr arbenng hon. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, byddwn yn rhoi’r cynlluniau yma ar waith a byddwn yn cystadlu gyda’r pump ysgol arall a ddewiswyd i’r rownd derfynol, yn y gobaith o ennill Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce. Byddwch yn gallu dilyn yr hyn sy’n digwydd mewn blog sydd wedi ei neilltuo i’r Wobr Wyddoniaeth.

Tudor Jones – Team member, Science teacher – Ysgol Uwchradd Caereinion High School

Ysgol Uwchradd Caereinion High School shared Powys County Council's post.

Powys County Council
Timeline Photos

Llongyfarchiadau Tili. Enillydd cystadleuaeth Rali Cymru Prydain Fawr ar gyfer ysgolion. Congratulations Tili. Winner of the Wales Rally GB competition for schools. #stemcymru #walesrallygb

#ShwmaeSumae #rhocynnigarni #giveitago

“#ShwmaeSumae #rhocynnigarni #giveitago https://t.co/IEinsC8Exi”

Timeline Photos

Congratulations Rhys year 7 ...gold medal in the u12 boys section of the Powys schools gymnastics competition!!! 🥇🎉🌟🤸👍👏

Timeline Photos

Bydd Ysgol Uwchradd Caereinion yn cefnogi Diwrnod Shwmae / Su'mai dydd Llun Hydref 15 drwy gynnal gweithgareddau yn ystod amser cinio a bod yn falch o allu defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn yr ysgol ac yn ein cymuned.

Caereinion High School will be supporting Diwrnod Shwmae/Su'mai Monday October 15 by offering a variety of activities lunch time and being proud that we can all try a little Welsh every day in our school and community!

Timeline Photos

We had some fantastic feedback for our open evening last night which we've been allowed to share. Thank you so much for these kind words and thank you to everyone that came along.

I attended, along with my 11 yr old son, your school open evening last night. Please express my thanks to all the staff involved. The whole experience was very upbeat, energetic and fairly informative. It’s great to come away with such a ‘feel good factor’ – particularly as Caereinion HS will be the most likely choice. My son is totally sold on science!

Regina HanrattyCan you pass on my congratulations to all the staff , sixformers and year 7/8 students involved in the open evening last night. I thought it was a lovely evening, promoted the school as a really friendly happy environment. The speeches were great, and the classroom activities were fun and enthusiastic, which was exactly what the kids needed to set them at ease, and get them excited about coming to the school. So, well done! It was good that our group going round was small, much smaller than other years, and Hywel did a great job of adding humor to the walkabout, which again helped the kids feel at ease. The teachers did great quizes and activities for the kids and it all went really well. Loved the pirates especially !

Marie Shirley Smith