Ysgol Uwchradd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dewislen
banner

Datganiad Cenhadaeth

Golud Pawb ei Ymgais

Cenhadaeth Ysgol Uwchradd Caereinion, sef ein prif bwrpas, yw cyflwyno amgylchedd dwyieithog ysgogol - un sy'n meithrin rhagoriaeth addysgol o ansawdd uchel lle caiff gwaith caled a diwydrwydd ei wobrwyo.

Prif amcanion yr ysgol yw:

  • meithrin hunan-barch a hunanddisgyblaeth ac i ddatblygu ymdeimlad o falchder a pharch yn yr ysgol a'r gymuned;
  • sicrhau, cyn belled ag y bo modd, bod pob disgybl yn cyflawni ei botensial;
  • annog cyfranogiad rheolaidd gan rieni trwy feithrin cyfathrebu agored dwyffordd rhwng yr ysgol a'r cartref;
  • darparu cyfle cyfartal i bob disgybl (yn academaidd, yn gymdeithasol, yn ieithyddol ac yn ddiwylliannol) waeth beth fo'i allu, rhyw neu gefndir;
  • darparu amgylchedd hapus, diogel a gofalgar lle caiff dysgu ei werthfawrogi a'i annog;
  • rhoi'r sgiliau angenrheidiol i ddisgyblion gymryd rhan lawn mewn cymdeithas fodern sy'n newid yn gyflym.

Caereinion ydym ni

Caereinion Ydan Ni
Chwarae Fideo

Dyma CAEREINION

Rwy'n FRWDFRYDIG. Rwyf wedi YSBRYDOLI. Fi yw'r DYFODOL. Rwy'n GREADIGOL. Rwy'n DARGANFOD.

Ni yw'r GYMUNED. Rydym yn DÎM. CAEREINION ydym ni.

Nid ydych yn RHIF, rydych yn ENW. Mae gennyf BŴER. CAEREINION