Dydd Gwener 11 Ionawr 2019

Wrth i ni ddechrau 2019, ac ar ddiwedd wythnos lawn gyntaf y tymor academaidd newydd, rwy’n gofyn y cwestiwn – Beth ydych chi eisiau o’r ysgol?

Chwaraeon? Heddiw, mae chwaraewyr hoci merched Ysgol Caereinon yn cystadlu yn erbyn Coleg Crist, Aberhonddu, yn rownd derfynol pencampwriaeth Powys. Wythnos nesaf bydd dros 20 o ddisgyblion yn cymryd rhan ym mhencampwriaeth athletau dan do. Mae’r digwyddiadau cynrychioliadol hyn yn ychwanegol at weithgareddau dyddiol yr ysgol a gefnogir gan y Tîm Chwaraeon Cymunedol. Mae trafodaethau ar gyfer taith sgïo yn 2020 eisoes wedi’u cynnal.

Neu, ydych chi’n chwilio am ysgol gydag ethos ddiwylliannol a cherddorol? Mis Rhagfyr nesaf, byddwn yn cyflwyno “Hairspray the Musical”. Yn ddiweddarach, byddwn yn cynnal eisteddfod i ddathlu ein treftadaeth genedlaethol ac yn atgyfnerthu ein dwyieithrwydd. Gyda chefnogaeth piano a gwersi pres, bydd yr ysgol yn cynllunio ar gyfer cyflwyno drama i’r cwricwlwm.

Efallai eich bod chi’n ystyried ysgol gyda ffocws elusennol? Rhown glod i ddisgybl Blwyddyn 8, JJ, a gododd dros £2000 ar gyfer elusen Lingen Davies ar ôl i’w daid gael diagnosis o ganser.

Neu, ydych chi’n chwilio am agwedd academaidd? Mae Blwyddyn 11 newydd dderbyn eu ffug ganlyniadau mewn senario “diwrnod canlyniadau” empathic, hefyd byddent yn dechrau ar eu sesiynau mentora unigol gydag aelodau o staff. Byddwn yn darparu Sesiwn Sgiliau Adolygu ar gyfer rhieni Blwyddyn 11 ddydd Mercher y 23ain o Ionawr am 6y.h. a fydd yn rhoi cyngor i rieni ar sut i gefnogi eu plant i adolygu ar gyfer eu harholiadau TGAU yr haf hwn. Mae Blwyddyn 10 yn dechrau ar eu harholiadau wythnos nesa’ a bydd Blwyddyn 12 yn parhau gyda’u arholiadau ar ôl iddynt ddechrau yn gynharach yr wythnos hon. Rydym yn ceisio am ddarpariaeth gydweithredol gyda Hyfforddiant Cambrian tra bod ein staff yn ymwneud â datblygu adnoddau Cymraeg ar draws yr Awdurdod.

Neu, mewn tirwedd addysg sy’n newid yn gyson, ydych chi’n chwilio am Gorff Llywodraethol sy’n ystyried yr agenda drawsnewid ar gyfer y Sir ac yn edrych i weithio ar y cyd ar gyfer y gymuned? Yr wythnos hon, death Cyrff Llywodraethol Caereinion ac Ysgol Gynradd Llanfair at ei gilydd i drafod y posibilrwydd o ddatblygu darpariaeth i’r dyfodol ar gyfer yr ardal.

Chwilio am ysgol gyda chwaraeon, cerddoriaeth a diwylliant, cefnogi elusennau a ffocws cymunedol wedi’i ategu gan staff ymroddedig, dysgwyr parchus a Chorff Llywodraethol cefnogol?

Rwyf newydd ddod yn Bennaeth ar ysgol o’r fath. Dyma fy wythnos gyntaf yn y swydd. Diolch yn ddiffuant am y croeso cynnes.