Ysgol Uwchradd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dewislen
banner

Ffurflenni

MEDDYGINIAETH - Cais i'r ysgol roi meddyginiaeth i'ch plentyn

Ni fydd yr ysgol yn rhoi meddyginiaeth i'ch plentyn oni bai eich bod yn llenwi ac yn llofnodi'r ffurflen hon:

Lawrlwytho Ffurflen: CAIS-I'R-YSGOL-ROI-MEDDIGINIAETH -I'CH-PLENTYN

ABSENOLDEB

Llenwch a dychwelwch y ffurflen isod i ofyn am absenoldeb neu wyliau o'r ysgol a'i dychwelyd i swyddfa'r ysgol yn y cyfeiriadau isod:

Lawrlwytho Ffurflen: CYMRAEG/ SAESNEG

TRAFNIDIAETH

1. Dim ond trwy dderbyn trwydded neu docyn teithio gan yr Awdurdod ar ôl cwblhau a chyflwyno'r ffurflen hon gan yr ymgeisydd ac NID trwy unrhyw gyfathrebu llafar y gall hawl disgybl i gael cludiant gael ei gadarnhau.

2. Bydd cludiant dim ond ar gael i un cyfeiriad ac oddi yno, sef man preswyl arferol y disgybl. Mae pob pellter mewn milltiroedd, a ddyfynnir yma, yn cael eu mesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf.

3. Mewn tywydd gaeafol difrifol ac mewn argyfyngau efallai na fydd cludiant ysgol yn gweithredu a/neu gall ysgolion gau.

Dylai rhieni fod yn ymwybodol o hyn ac efallai y bydd angen iddynt wneud trefniadau priodol i'w plant dderbyn gofal. Dylai unrhyw rieni sy'n mynd â'u plant i'r ysgol mewn tywydd gwael drefnu i ddod â nhw adref.

RHEOLIADAU CLUDIANT YSGOL

1. I fod yn gymwys ar gyfer cludiant ysgol, RHAID i ddisgyblion sy'n mynychu Ysgolion Uwchradd fyw tair neu fwy o filltiroedd o'r ysgol agosaf.

2. Dim ond ar gyfer: Disgyblion Ysgol Uwchradd o oedran ysgol statudol sy'n byw dwy filltir neu fwy o brif lwybr cludiant ysgol y darperir cludiant.

3. Gall disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim fel uchod gael cyfle i wneud cais am sedd o dan delerau'r Cynllun Talu Sedd Wag (dim ond os oes seddau gwag ar gerbyd priodol). At y diben hwn, ni fydd cerbydau'n gwyro oddi wrth eu taith swyddogol, ac ni fydd yr Awdurdod yn wynebu cost ychwanegol ychwaith.

LAWRLWYTHO: Ffurflen Gais Cludiant Ysgol

Caereinion ydym ni

Caereinion Ydan Ni
Chwarae Fideo

Dyma CAEREINION

Rwy'n FRWDFRYDIG. Rwyf wedi YSBRYDOLI. Fi yw'r DYFODOL. Rwy'n GREADIGOL. Rwy'n DARGANFOD.

Ni yw'r GYMUNED. Rydym yn DÎM. CAEREINION ydym ni.

Nid ydych yn RHIF, rydych yn ENW. Mae gennyf BŴER. CAEREINION