RHAGFYR 3ydd, 2018

Roedd hi’n wythnos brysur arall yr wythnos ddiwethaf, gydag ymwelwyr allanol, disgyblion yn gadael yr ysgol ar deithiau ac ymweliadau addysgiadol a thimau o ysgolion lleol yn dod i Ysgol Uwchradd Caereinion. Roedd hi’n dda i groesawu ein mentor Rolls-Royce, Mr Neil Chattle a dreuliodd y diwrnod yn yr ysgol ddydd Mawrth. Siaradodd gyda disgyblion yn y gwasanaeth, ymwelodd ag ystafelloedd dosbarth, cynhaliodd weithdai a thrafododd y prosiect gydag aelodau o staff. Edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda Mr Chattle, wrth iddo gefnogi ein prosiect. Cafodd ein myfyrwyr Chweched Dosbarth sesiwn ar ddiogelwch ar y ffordd gyda Mrs Bridget Farrington o Gyngor Sir Powys ar ddydd Mawrth. Cawsant fudd o’r cyflwyniad perthnasol hwn a gyflwynodd wybodaeth briodol iawn iddynt. Daeth Mr John Ellis i’r ysgol yn ddiweddar i drafod newidiadau yn yr ysgol dros y blynyddoedd. Bu Mr Ellis yn Ddirprwy Brifathro yn yr ysgol am sawl degawd. Wrth i ymweliad Mr Ellis ddod yn ôl ag atgofion am y gorffennol, cawsom gipolwg i’r dyfodol gydag ymweliad Mr Phillip Jones ddydd Mercher. Bydd Mr Phillip Jones yn Bennaeth ar Ysgol Uwchradd Caereinion o fis Ionawr ymlaen. Roedd yn braf cael cwmni Mr Jones yn yr ysgol ddydd Mercher ac rwy’n gwbl hyderus y bydd yn gaffaeliad i’r ysgol ac y bydd yr ysgol yn ffynnu dan ei arweinyddiaeth.
Mwynhaodd yr Adran Ddrama berfformiad o’r dddrama Oresteia gan Splendid Theatre yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Rwy’n siŵr iddynt gael budd o’r profiad ac y byddant yn gallu defnyddio’r profiad a’i gymhwyso i’w gwaith personol. Bu rhai o fyfyrwyr y Chweched sy’n ymddiddori mewn Meddygaeth ar gwrs yn y Trallwng ddydd Mercher.
Ymwelodd dau grŵp gwahanol gyda’r Ffair Aeaf yn Llanfair ym Muallt. Mae’r Adran Amaethyddiaeth yn ymweld â’r ffair yn flynyddol ac unwaith eto eleni, cafodd y disgyblion ddiwrnod dymunol ac ymarferol. Eleni am y tro cyntaf, gwahoddwyd yr Adran Gerddoriaeth i berfformio yn y Neuadd Groeso, gan gynnig adloniant i ymwelwyr wrth iddynt gyrraedd a gadael y ffair. Mentrodd yr adran Lletygarwch ac Arlwyo ychydig ymhellach, gan dreulio’r diwrnod yn y sioe ‘The Good Food Show’ yn Birmingham ddydd Gwener a chawsant amser da yn ymweld gyda’r stondinau a’r arddangosfeydd amrywiol.
Roedd yn wythnos lwyddiannus I’r timau rygbi gyda buddugoliaeth I’r tîm rygbi o dan 13 yn erbyn Llanfyllin ar ddechraur wythnos Caereinion 29 Llanfyllin 22 a buddugoliaeth sicr iawn yn erbyn Llanidloes ar ddiwedd yr wythnos– Caereinion 55 Llanidloes 0.
Yr wythnos hon dymunwn yn dda i Flwyddyn 11 wrth iddynt ddechrau ar y ffugbrofion ddydd Iau (Rhagfyr 6ed).