RHAGFYR 10fed, 2018

Roedd yn wythnos lwyddiannus arall i dîm rygbi Blwyddyn 8, wrth iddynt gael buddugoliaeth sicr yn erbyn Ysgol Uwchradd y Trallwng. Wrth i ni longyfarch tîm Blwyddyn 8, dymunwn yn dda iddynt wrth iddynt gystadlu yn y rownd nesaf.

Cymerodd disgyblion Seren Blwyddyn 12 ran yng nghynhadledd flynyddodd Seren yng Nghefn Lea, Dolfor. Disgyblion sydd wedi serennu yn academaidd yn eu harholiadau TGAU yw disgyblion Seren. Yn y gynhadledd, daw cynrychiolwyr o rai o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw a mwyaf cystadleuol i rannu gwybodaeth am wneud cais i’r prifysgolion hynny. Mae yna gyfle hefyd i gasglu gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i’r sawl sydd wedi rhagori yn academaidd yn eu harholiadau TGAU.

Roeddem wrth ein bodd i dderbyn gwybodaeth galonogol ynghylch bocsys esgidiau Operation Christmas Child a ddanfonwyd i’r Amwythig ar eu ffordd i Ddwyrain Ewrop. Derbyniwyd y neges ganlynol:

‘Nawr fod y bocsys a gasglwyd o’r Amwythig wedi dechrau ar eu taith ddoe, roeddwn yn meddwl yr hoffech wybod eu bod ar ffordd i Wcrain. Derbyniwyd dros 5700 bocs esgidiau yng nghanolfannau casglu Amwythig a Telford, felly fe welwch i chi wneud cyfraniad ystyrlon. Nid yn unig hynny, ond gwyddom o sylwadau a wnaethpwyd yn y warws, i chi baratoi blychau hael iawn (roeddem yn gwybod iddynt ddod o’ch ysgol oherwydd fod bathodyn yr ysgol y tu mewn i’r bocsys).’

Diolch yn fawr, felly, i bawb a baciodd focs neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall at y bocsys esgidiau.

Diolch i holl rieni Blwyddyn 10 a ddaeth i’r Noson Rieni nos Fawrth. Rydym yn ddiolchgar am bob cefnogaeth a dderbyniwn oddi wrth rieni, wrth i ni weithio gyda’n gilydd i sicrhau’r deilliannau gorau posibl i’n pobl ifanc.

Dechreuodd Blwyddyn 11 ar eu ffugbrofion ac anfonwn yr un dymuniadau gorau atynt yr wythnos hon wrth iddynt barhau i sefyll arholiadau tan ddydd Gwener, Rhagfyr 14eg.