Gair gan y Pennaeth, Miss Iona Davies

Roedd ymweliad Techinquest yn gyfle gwerthfawr i barhau i hybu Gwyddoniaeth ymysg disgyblion ysgol gynradd ac adeiladu ar y gwaith a wneir gan ein llysgenhadon Gwyddoniaeth yn y Chweched Dosbarth. Fel ysgol, roeddem yn falch o groesawu ein darpar ddisgyblion. Roedd brwdfrydedd disgyblion yr ysgol gynradd yn argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol. Rwy’n hyderus y byddant yn wyddonwyr abl a hyderus, yn cynnal eu hagwedd gadarnhaol tuag at y pwnc.

Nodyn gan yr arweinydd tîm
Hoffem ddiolch i Iona, ein Pennaeth am ei chefnogaeth yn natblygiad ein prosiect a dymunwn yn dda iddi wrth iddi symud i’w swydd newydd.