Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

HYDREF 2018

Mae’r flwyddyn academaidd 2018-19 wedi hen ddechrau erbyn hyn a’r gwyliau haf yn ddim mwy nag atgof. Bu wythnosau cyntaf y tymor yn brysur, ac ymddengys fod y disgyblion i gyd wedi setlo’n dda i’w grwpiau blwyddyn newydd. Mae Blwyddyn 7 wedi ymgartrefu’n dda iawn i fywyd ysgol uwchradd a myfyrwyr Blwyddyn 12 yn dod i arfer gyda bywyd yn y Chweched Dosbarth.

Llongyfarchiadau i Tomi Bowen (Blwyddyn 11) sydd wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ym maes golff am y drydedd flwyddyn yn olynol. Dymunwn yn dda i Tomi wrth iddo barhau i ragori ar y cwrs golff. Mae nifer o’n bechgyn hŷn wedi ennill lle yn nhîm Rygbi Gogledd Cymru – da iawn.

Unwaith eto, trefnwyd gweithgareddau ar ddiwedd mis Medi i gefnogi Nyrsus Macmillan. Roedd cacennau a ffrwythau ar gael adeg egwyl a llwyddwyd i godi swm anrhydeddus tuag at achos teilwng iawn. Bu’n myfyrwyr Chweched Dosbarth yn gweithio’n galed iawn yn pobi ac yn gweini cacennau ac yn paratoi’r ffrwythau.

Llongyfarchiadau calonnog i Tili Lloyd, Blwyddyn 8 a enillodd wobrau yng nghystadleuaeth STEM a drefnwyd gan Rali Prydain. Cystadleuaeth oedd hon i ddylunio lifrai i gar rali Toyota GT86 . Roedd y gystadleuaeth yn agored i ddisgyblion Cyfnodau Allweddol 2, 3, 4 a 5 ac roedd wedi ei drefnu gan drefnwyr Rali Prydain, Toyota a’r EESW (Cynllun Addysg ar gyfer Peirianneg yng Nghymru). Enillodd Tii yr adran Cyfnod Allweddol 3 ac yna aeth ymlaen i ennill yr ail wobr, wrth i fuddugwyr pob adran ymgiprys â’i gilydd am y brif wobr. Fel rhan o’i gwobr, gwahoddwyd Tili i fod yn westai arbennig ym Mhentref y Rali yng Nglannau Dyfrdrwy. Yno, gwelodd ei dyluniad buddugol yn cael ei arddangos yn arddangosfa STEM . Mwynhaodd Tili ginio arbennig wedi ei drefnu gan Toyota a chafodd gyfle i fynd o amgylch safle cynhyrchu Toyota.

Mae’n braf gweld disgyblion iau a hŷn yn cymryd rhan yn ein Clwb Gwyddoniaeth a gynhelir amser cinio. Mae’r clwb yn edrych ymlaen at weithio ar y cynlluniau a gyflwynwyd gan Mrs Vickie Faulker ac a enillodd le i’r ysgol yn rowndiau terfynol Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce.

Roedd Caereinion yn fwrlwm o weithgaredd nos Fercher, Hydref 10fed wrth i’r ysgol gynnal ei Noson Agored. Gwahoddwyd disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 a’u rhieni i’r ysgol a chawsant gyfle i fwynhau ystod eang o weithgareddau cyffrous. Cafwyd sylwadau cadarnhaol iawn gan rieni a darpar ddisgyblion a mawr obeithiwn y byddwn yn croesawu yr holl ddisgyblion Blwyddyn 6 a fynychodd, I’r ysgol ym mis Medi. Roeddem yn hapus iawn i dderbyn cymaint o sylwadau cadarnhaol ar ddiwedd y noson. Dyma rai enghreifftiau o sylwadau a dderbyniwyd:

‘Yn fy marn i roedd yn noson hyfryd a hybwyd yr ysgol fell lle hynod o gyfeillgar. Roedd yr areithiau’n wych a’r gweithgareddau yn yr ystafelloedd dosbarth yn hwyliog a brwdfrydig. Teimlaf yn hapus wrth feddwl y bydd fy mhlant yn mynychu Ysgol Caereinion.’

‘Mynychais eich noson agored neithiwr. Roedd yr holl brofiad yn gadarnhaol iawn, yn llawn brwdfrydedd ac yn cynnig gwybodaeth am yr ysgol.’

Mae’r timau chwaraeon wedi bod yn brysur eleni, gan brofi tipyn o lwyddiant. Mae’r tîm hoci dan 16 yn bencampwyr Gogledd Powys ac enillodd y tîm pêl-droed dan 13 fuddugoliaeth o 6-0 yn eu gêm ddiweddaraf.

Mae Blwyddyn 13 yn ystyried y cam nesaf yn eu haddysg ac wedi dechrau cwblhau ffurflenni UCAS. Mae nifer o gynrychiolwyr wedi ymweld â’r ysgol ac wedi cynnig cymorth a syniadau I’r myfyrwyr wrth iddynt lenwi’r ffurflenni. Hyd yma cafwyd cynrychiolwyr o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Prifysgolion Aberystwyth a Bangor.

Bu Blwyddyn 11 yn gweld perfformiad o Blood Brothers yn y theatr yn ddiweddar, gan eu bod yn astudio’r testun ar gyfer eu TGAU Saesneg (Llenyddiaeth). Cawsant fudd mawr o’r profiad a braf oedd clywed fod aelodau eraill o’r gynulleidfa wedi eu canmol yn uchel am eu hymddygiad. Cafwyd yr un ganmoliaeth gan aelodau’r Criw Craff a ddaeth i gynnig sesiynau ABCh i Flwyddyn 11.

Mae presenoldeb uchel yn rhywbeth a bwysleisir yn gyson yng Nghaereinion ac eleni eto cafwyd cystadlu brwd am yr i-pad y mae gan bawb sydd â phresenoldeb gwell na 98% ei ennill. Yr enillydd eleni oedd Siân, Blwyddyn 11 Enillwyd y tair gwobr nesaf sef talebau’r stryd fawr ga Sarah, Sam a Charlotte. Llongyfarchiadau i’r pedwar.

Please visit and Like our new Rolls-Royce Science Award Competition entry page:

https://caer-hs.powys.sch.uk/rolls-royce-science-prize/

We extend very warm congratulations to Mrs Vickie Faulkner whose ideas and plans won the school a place in the Rolls Royce Science Prize finals. Caereinion is one of six schools selected for the final round of this prestigious prize. During the coming academic year, we will be putting those plans into action and will be competing with the other five finalists to gain the Rolls Royce Science Prize. You will be able to follow our progress in a blog dedicated to the Science Prize.

Llongyfarchiadau cynnes i Mrs Vickie Faulkner y mae ei chynlluniau a’i syniadau wedi ennill lle i’r ysgol yn rownd derfynol Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce. Mae Caereinion yn un o chwech ysgol a ddewiswyd i fod yn rownd derfynol y wobr arbenng hon. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, byddwn yn rhoi’r cynlluniau yma ar waith a byddwn yn cystadlu gyda’r pump ysgol arall a ddewiswyd i’r rownd derfynol, yn y gobaith o ennill Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce. Byddwch yn gallu dilyn yr hyn sy’n digwydd mewn blog sydd wedi ei neilltuo i’r Wobr Wyddoniaeth.

Tudor Jones – Team member, Science teacher – Ysgol Uwchradd Caereinion High School

Ysgol Uwchradd Caereinion High School shared Powys County Council's post.

Powys County Council
Timeline Photos

Llongyfarchiadau Tili. Enillydd cystadleuaeth Rali Cymru Prydain Fawr ar gyfer ysgolion. Congratulations Tili. Winner of the Wales Rally GB competition for schools. #stemcymru #walesrallygb

#ShwmaeSumae #rhocynnigarni #giveitago

“#ShwmaeSumae #rhocynnigarni #giveitago https://t.co/IEinsC8Exi”

Timeline Photos

Congratulations Rhys year 7 ...gold medal in the u12 boys section of the Powys schools gymnastics competition!!! 🥇🎉🌟🤸👍👏

Timeline Photos

Bydd Ysgol Uwchradd Caereinion yn cefnogi Diwrnod Shwmae / Su'mai dydd Llun Hydref 15 drwy gynnal gweithgareddau yn ystod amser cinio a bod yn falch o allu defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn yr ysgol ac yn ein cymuned.

Caereinion High School will be supporting Diwrnod Shwmae/Su'mai Monday October 15 by offering a variety of activities lunch time and being proud that we can all try a little Welsh every day in our school and community!

Timeline Photos

We had some fantastic feedback for our open evening last night which we've been allowed to share. Thank you so much for these kind words and thank you to everyone that came along.

I attended, along with my 11 yr old son, your school open evening last night. Please express my thanks to all the staff involved. The whole experience was very upbeat, energetic and fairly informative. It’s great to come away with such a ‘feel good factor’ – particularly as Caereinion HS will be the most likely choice. My son is totally sold on science!

Regina HanrattyCan you pass on my congratulations to all the staff , sixformers and year 7/8 students involved in the open evening last night. I thought it was a lovely evening, promoted the school as a really friendly happy environment. The speeches were great, and the classroom activities were fun and enthusiastic, which was exactly what the kids needed to set them at ease, and get them excited about coming to the school. So, well done! It was good that our group going round was small, much smaller than other years, and Hywel did a great job of adding humor to the walkabout, which again helped the kids feel at ease. The teachers did great quizes and activities for the kids and it all went really well. Loved the pirates especially !

Marie Shirley Smith