Ysgol Uwchradd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dewislen
Baner we

SGILIAU ADOLYGU TGAU

Canllawiau Sgiliau Adolygu TGAU

Y CYFARFOD NESAF…


Dydd Mawrth 10 Medi 2019 7pm


Ysgol Uwchradd Caereinion

Croeso i'n hysgol

Helo, Aggie ydw i ac rwy'n brif ferch yn Ysgol Uwchradd Caereinion ac roeddwn i eisiau dweud ychydig eiriau am fy mhrofiad gyda'r ysgol.

Rydw i ar ddiwedd fy saith mlynedd a dreuliwyd yn yr ysgol a gallwn sôn yn ddibaid am fy mywyd ysgol hyd yn hyn. Rwyf wedi cael cymaint o atgofion gwych yma ac wedi cael fy nghyflwyno i bobl anhygoel, boed yn ffrindiau ac athrawon.

Pe bawn i'n gallu disgrifio'r ysgol hon mewn un gair, fe fyddwn yn dweud “cymuned”, oherwydd dyma'r gair gorau. Ers dechrau blwyddyn saith roeddwn i'n teimlo fel rhan o deulu trwy fod yn ddisgybl yn yr ysgol hon. Cefais fy nghefnogi mewn sawl ffordd wahanol ac rwyf bob amser wedi cael fy nghlywed, rhywbeth sydd wedi bod o fudd i mi mewn ffyrdd yr wyf yn ddiolchgar iawn amdanynt. Cefais fy nghlywed gymaint nes eu bod wedi rhoi teitl prif ferch i mi ac rwyf wedi gallu gwrando ar fy nghyfoedion hefyd, teitl yr wyf mor falch ohono.

O fewn y gymuned hon rwyf wedi cael y cyfle i fod mewn timau chwaraeon gwych, i fynd ar deithiau rhyfeddol a dysgu llawer iawn o bethau. Mae Caereinion, yr athrawon a'm cyfoedion wedi fy ysbrydoli. Rydw i wedi cael fy annog i geisio fy ngorau glas ac anelu at yr uchelfannau.

Mae'r ysgol hon wedi fy nghyfeirio a'm helpu i fynd ar lwybr gwych, ac rwy'n anelu at wneud pethau anhygoel.

Aggie

Prif Ferch

Dylan ydw i, ac yn y chweched dosbarth rydw i'n astudio Bywydeg, Cemeg a Mathemateg. Rwyf am astudio Seicoleg eleni yn y brifysgol, oherwydd fy mod yn teimlo'n angerddol am helpu eraill mewn unrhyw ffordd y gallaf. Dyma'r math o agwedd yr wyf wedi'i gyflwyno i'm rôl fel prif fachgen yr ysgol. Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi cael profiad gwerthfawr iawn trwy gyflawni fy rôl, ac yn y broses mae wedi rhoi cyfle i mi ac eraill fynegi ein barn.

Dylan

Prif Fachgen

Philip Jones

Nid yw'n cael ei ystyried gan lawer fel y dechrau gorau i'r Tymor Newydd, fwy na thebyg, ond rwy'n credu bod yr hysbysiad am Arolwg Estyn ar y Gwasanaeth Ysgolion a ddarperir led led Powys yn rhywbeth i'w groesawu i'r sawl sydd am wella safonau.

Bydd ymweliad deuddydd ym mis Mehefin ac yna cyfnod ffurfiol wythnos o hyd ym mis Gorffennaf a fydd yn galluogi'r Tîm Arolygu i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid. Gwahoddwyd Ysgol Caereinion i gyfrannu at y broses arolygu. Mae'n wahoddiad yr wyf yn barod i'w dderbyn ar ran Clwstwr Caereinion

Mae'n gyfle i'r ysgol hyrwyddo'r polisi iaith mynediad deuol yr ydym yn ei weithredu'n effeithiol a hefyd yn gyfle i hyrwyddo'r unig ddarpariaeth addysg wirioneddol ddwyieithog mewn ysgol uwchradd. Yn bersonol, credaf mai dyma'r ffordd ymlaen i'r Awdurdod ac yn amlwg iawn, bydd Caereinion yn edrych i fod wrth wraidd y ddadl hon.

Caiff yr holl randdeiliaid eu hannog i gyfrannu at yr Arolwg ac mae'r ddolen isod. Dyma'ch cyfle i ddathlu'r hyn yr ydym yn ei gyflawni yn yr Ysgol Uwchradd. Rydym eisiau bod yn esiampl o ragoriaeth a'r mwyaf o weithiau y cawn ein crybwyll yn yr arolwg am gyfraniad cadarnhaol, y gorau oll fydd hyn i ni wrth gynnal a datblygu addysg yn yr ardal hon.

Cyswllt: https://www.estyn.gov.wales/inspection-survey-powys

Mae'r ysgol yn parhau i feithrin perthnasoedd gyda'r gymuned ehangach. Yr wythnos hon cynhaliwyd cyfarfod ar y cyd â COBRA ac URC i ddatblygu pob agwedd ar ddarparu rygbi ac mae hyn yn dilyn sicrhau'r cyllid ar gyfer cae 3G diolch i ymdrechion Powys a Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

Rydym yn dal i fynd ar drywydd wyneb hoci ar gyfer Clwb Hoci Llanfair trwy ein Grŵp Partneriaeth Gymunedol ac rydym eisoes wedi cael trafodaethau gyda darparwr a leolir yn Nottingham ynghylch yr angen am wyneb "hoci plws” er mwyn sicrhau ein bod yn datblygu cyfleusterau chwaraeon sy'n addas i'r genhedlaeth nesaf.

Mae gennym y nifer uchaf erioed o gystadleuwyr yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd yn ystod hanner tymor gyda staff, rhieni a disgyblion yn mynd i'r de i gynrychioli'r ysgol. Perfformiodd nifer o ddisgyblion mewn cyngerdd codi arian yn yr Institiwt a byddwn hefyd yn mynychu cyfarfod Cynllunio'r Urdd 2022 yn ddiweddarach ym mis Mehefin wrth i'r digwyddiad ddod i Sir Drefaldwyn.

Yn olaf, er gwaethaf sŵn pell yr helyg yn taro lledr, rydym wedi parhau i ddominyddu'r sîn rygbi leol ac yn ddiweddar enillodd yr tîm dan 13 oed deitl Gogledd Cymru.

Philip Jones

Pennaeth

Caereinion ydym ni

Caereinion Ydan Ni
Chwarae Fideo

Dyma CAEREINION

Rwy'n FRWDFRYDIG. Rwyf wedi YSBRYDOLI. Fi yw'r DYFODOL. Rwy'n GREADIGOL. Rwy'n DARGANFOD.

Ni yw'r GYMUNED. Rydym yn DÎM. CAEREINION ydym ni.

Nid ydych yn RHIF, rydych yn ENW. Mae gennyf BŴER. CAEREINION