Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

RHAGFYR 3ydd, 2018

Roedd hi’n wythnos brysur arall yr wythnos ddiwethaf, gydag ymwelwyr allanol, disgyblion yn gadael yr ysgol ar deithiau ac ymweliadau addysgiadol a thimau o ysgolion lleol yn dod i Ysgol Uwchradd Caereinion. Roedd hi’n dda i groesawu ein mentor Rolls-Royce, Mr Neil Chattle a dreuliodd y diwrnod yn yr ysgol ddydd Mawrth. Siaradodd gyda disgyblion yn y gwasanaeth, ymwelodd ag ystafelloedd dosbarth, cynhaliodd weithdai a thrafododd y prosiect gydag aelodau o staff. Edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda Mr Chattle, wrth iddo gefnogi ein prosiect. Cafodd ein myfyrwyr Chweched Dosbarth sesiwn ar ddiogelwch ar y ffordd gyda Mrs Bridget Farrington o Gyngor Sir Powys ar ddydd Mawrth. Cawsant fudd o’r cyflwyniad perthnasol hwn a gyflwynodd wybodaeth briodol iawn iddynt. Daeth Mr John Ellis i’r ysgol yn ddiweddar i drafod newidiadau yn yr ysgol dros y blynyddoedd. Bu Mr Ellis yn Ddirprwy Brifathro yn yr ysgol am sawl degawd. Wrth i ymweliad Mr Ellis ddod yn ôl ag atgofion am y gorffennol, cawsom gipolwg i’r dyfodol gydag ymweliad Mr Phillip Jones ddydd Mercher. Bydd Mr Phillip Jones yn Bennaeth ar Ysgol Uwchradd Caereinion o fis Ionawr ymlaen. Roedd yn braf cael cwmni Mr Jones yn yr ysgol ddydd Mercher ac rwy’n gwbl hyderus y bydd yn gaffaeliad i’r ysgol ac y bydd yr ysgol yn ffynnu dan ei arweinyddiaeth.
Mwynhaodd yr Adran Ddrama berfformiad o’r dddrama Oresteia gan Splendid Theatre yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Rwy’n siŵr iddynt gael budd o’r profiad ac y byddant yn gallu defnyddio’r profiad a’i gymhwyso i’w gwaith personol. Bu rhai o fyfyrwyr y Chweched sy’n ymddiddori mewn Meddygaeth ar gwrs yn y Trallwng ddydd Mercher.
Ymwelodd dau grŵp gwahanol gyda’r Ffair Aeaf yn Llanfair ym Muallt. Mae’r Adran Amaethyddiaeth yn ymweld â’r ffair yn flynyddol ac unwaith eto eleni, cafodd y disgyblion ddiwrnod dymunol ac ymarferol. Eleni am y tro cyntaf, gwahoddwyd yr Adran Gerddoriaeth i berfformio yn y Neuadd Groeso, gan gynnig adloniant i ymwelwyr wrth iddynt gyrraedd a gadael y ffair. Mentrodd yr adran Lletygarwch ac Arlwyo ychydig ymhellach, gan dreulio’r diwrnod yn y sioe ‘The Good Food Show’ yn Birmingham ddydd Gwener a chawsant amser da yn ymweld gyda’r stondinau a’r arddangosfeydd amrywiol.
Roedd yn wythnos lwyddiannus I’r timau rygbi gyda buddugoliaeth I’r tîm rygbi o dan 13 yn erbyn Llanfyllin ar ddechraur wythnos Caereinion 29 Llanfyllin 22 a buddugoliaeth sicr iawn yn erbyn Llanidloes ar ddiwedd yr wythnos– Caereinion 55 Llanidloes 0.
Yr wythnos hon dymunwn yn dda i Flwyddyn 11 wrth iddynt ddechrau ar y ffugbrofion ddydd Iau (Rhagfyr 6ed).

Timeline Photos

Rygbi dan 13 - Pencampwyr Gogledd Powys. Under 13’s Rugby - North Powys Champions. Welshpool/Trallwng 5 - @YUCaereinionHS 54. 👏👏👏 Man of the match - Arthur Smith.

Under 13s Welsh Cup Rugby

Welshpool 5 - Caereinion 54

Man of the match: Arthur Smith

Lots more exciting updates from our Rolls-Royce science prize project to check out. Please give us a like 👍👍👍

Rolls-Royce Science Prize – Ysgol Uwchradd Caereinion High School

As chair of Caereinion PTA, I am asking and hoping that parents and friends can help support and raise funds for the school!
An ongoing fund raiser is our 200 club. Tickets are £5 each and this entitles you to a number that will be in a draw for several months. We aim to sell 200 numbers and hope that parents can support. The money raised will go towards resources.
I have attended a couple of parents evening to sell our 200 club tickets. I will attend tonight’s year 10 parent evening.
If anybody can support please send £5 per number to the office with name and contact number. Leaflets have been previously sent out with all pupils.
Our first draw will be drawn on the last week of term.

We are also encouraging you to help fundraise through
CAEREINION EASYFUNDRAISING which raises funds simply by online shopping.

Head to: www.easyfundraising.org.uk/support-a-good-cause/
Choose Caereinion High School PTA -Welshpool as your cause.
Thank you and please share

Fel Cadeirydd CRhA, rwy’n gofyn a gobeithio bod rhieni a ffrindiau’r ysgol yn fodlon helpu a chefnogi i godi arian yn ein clwb 200. Mae tocynnau yn £5, sy’n golygu eich bod yn cael rhif, a fydd yn cael ei gynnwys mewn raffl. Ein nod yw i werthu 200 o rifau. Bydd yr arian sy’n cael ei godi yn mynd tuag at adnoddau i’r ysgol. Rwyf wedi mynychu ambell i noson rieni er mwyn gwerthu tocynnau. Byddaf yno heno yn noson rhieni Blwyddyn 10.
Os oes unrhyw un yn gallu cefnogi, plis anfonwch £5 fesul rhif i’r swyddfa gyda‘ch enw a rhif cyswllt. Mae taflenni wedi cael eu danfon adref yn flaenorol gyda disgyblion. Mae ein raffl 1af yn cael ei dynnu ar ddiwedd y tymor ysgol.
Diolch a plîs rhannwch

Join over 1.4 million people raising free donations at over 3,500 shops and sites every day the easyfundraising way! Over £24 million has already been raised for good causes.

Welsh Cup Rugby year 8

Caereinion 55 - Llanidloes 0
Man of the match: Rhodri Jones

Amserlen arholiadau TGAU Bl.11 ar gyfer mis Ionawr 2019
Year 11 GCSE exam timetable for January 2019

Wednesday 9th January 2019
Start: 9am
Length: 2 hours
Exam Board: WJEC/GCSE
Exams:
English Literature Unit 1 Foundation Written
English Literature Unit 1 Higher Written

PARENT APP NEC Trip tomorrow Fri 30th Nov 2018

The school trip to the NEC tomorrow is to the Good Food Show. It should only have been published to the relevant pupils in years 10 and 11, but due to a known fault with the app, it gets sent to all parents.

Unfortunately we are unable to correct the information in the app at the moment to amend the title to be more clear.

Apologies for any inconvenience.

Photos from Ysgol Uwchradd Caereinion High School's post

Braint fawr oedd cael gwahoddiad i ganu yn y Ffair Aeaf eleni. Aeth yr adran Gerddoriaeth a llond bws mini o leisiau swynol i berfformio yn y ffair. Cafwyd diwrnod llawn hwyl a sbri ac er bod y tywydd yn oer roedd y croeso yn gynnes iawn

It was a pleasure to have an invitation to sing at the Winter Fair this year. The Music department took a whole mini bus of magical voices to the fair. We had a day full of fun performing and although the weather was cold the welcome was very warm

Welsh Cup Under 13 Rugby

Caereinion 29 - Llanfyllin 22