Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

MEDI 3ydd, 2018

Mae hi bellach yn ddechrau tymor a blwyddyn academaidd newydd.  Mae pob dechreuad newydd yn rhoi cyfle i edrych yn ôl ar y gorffennol a hefyd i edrych ymlaen at y dyfodol.  Wrth i ni edrych yn ôl ar ddiwedd tymor yr haf, rydym yn cofio am nifer o uchafbwyntiau.  Fe gymer amser hir i ni anghofio’r tymheredd anarferol o uchel yn ystod wythnosau olaf y tymor, tymheredd a arweiniodd at newidiadau yn rheolau gwisg yr ysgol, newidiadau na welwyd o’r blaen ac a fu mewn grym am bron i bedair wythnos.     

Treuliodd disgyblion Blwyddyn 10 wythnos olaf y flwyddyn academaidd ar brofiad gwaith.  Rydym wedi derbyn adroddiadau cadarnhaol iawn oddi wrth gyflogwyr ac rydym yn falch fod ein disgyblion wedi bod yn llysgenhadon ardderchog i’r ysgol.   Rydym yn ddiolchgar i bob cyflogwr a roddodd y cyfle arbennig hwn i’n disgyblion brofi byd gwaith.

Unwaith eto cawsom ‘Ras am Fywyd’ lwyddiannus iawn.  Gweithiodd yr ysgol gyfan yn galed i sicrhau fod pob dim yn rhedeg yn llyfn a’n bod yn codi swm anrhydeddus o arian ar gyfer elusennau a ddewiswyd gan ein disgyblion, sef Ambiwlans Awyr Cymru,  Tŷ Gobaith, Sefydliad Prydeinig y Galon ac Ymchwil Cancr.  Roedd ein Diwrnod Mabolgampau hefyd yn ddiwrnod lle daeth cymuned yr ysgol ynghyd, gan weithio gyda’i gilydd i sicrhau diwrnod trefnus o gystadlu hapus. 

Llongyfarchiadau cynnes i Mrs Vickie Faulkner y mae ei chynlluniau a’i syniadau wedi ennill lle i’r ysgol yn rownd derfynol Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce.  Mae Caereinion yn un o chwech ysgol a ddewiswyd i fod yn rownd derfynol y wobr arbenng hon.  Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, byddwn yn rhoi’r cynlluniau yma ar waith a byddwn yn cystadlu gyda’r pump ysgol arall a ddewiswyd i’r rownd derfynol, yn y gobaith o ennill Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce.  Byddwch yn gallu dilyn yr hyn sy’n digwydd mewn blog sydd wedi ei neilltuo i’r Wobr Wyddoniaeth.  Mwy o fanylion i ddilyn! 

Yn ystod y gwyliau, derbyniodd disgyblion a oedd ym Mlwyddyn 13 a Blwyddyn 11 llynedd eu canlyniadau Safon Uwch a TGAU.   Roeddem yn hapus fod bron y cyfan o’n disgyblion Blwyddyn 13 yn gallu dilyn y cwrs o’u dewis  mewn Prifysgol neu goleg.  Enillodd saith o flwyddyn 13 ysgoloriaethau i brifysgolion amrywiol.  Perfformiodd myfyrwyr yn dda gyda 83.9% yn ennill dwy lefel A neu fwy graddau A*-C.  Dymunwn bob dymuniad da i ddisgyblion 2018 wrth iddynt ddilyn eu cynlluniau ar gyfer pennod nesaf eu bywyd. 

Mae canlyniadau ein disgyblion TGAU yn tystio i werth gwaith caled ac yn cadarnhau fod gwaith rheolaidd a chyson yn talu a rei ganfed.  Braf oedd gweld gwên o lawenydd a chlywed ochneidiau o ryddhad wrth i’r canlyniadau gael eu rhannu.  Dymunwn yn dda i Flwyddyn 11 y llynedd, rhai wedi mentro i fyd gwaith, eraill wedi dewis parhau gyda’u hastudiaethau academaidd ac rydym yn falch iawn o groesawu disgyblion Blwyddyn 11 y llynedd fel ein Chweched Dosbarth newydd.   

Nid yn unig mae dechrau tymor yn gyfle i edrych yn ôl, ond mae e hefyd yn gyfle i edrych ymlaen.  Gyda mesur o dristwch y ffarweliwyd â nifer o aelodau staff ym mis Gorffennaf.  Braf yw croesawu aelodau staff newydd, sef: 

Mr Edward Baldwin (Pennaeth Cynorthwyol)

Mrs Gemma Davies (Athrawes Saesneg )

Mrs Amaneh Alkilani-Brown (Cymorthydd Dysgu )

Mr Neil Jones (Cymorthydd Dysgu )

Estynnwn groeso cynnes iawn i’n disgyblion Blwyddyn 7 newydd.  Maent eisoes yn edrych yn gartrefol yn eu hysgol newydd a dymunwn bob dymuniad da iddynt. 

 

Announcements