Ysgol Uwchradd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dewislen
Baner we

Croeso i'n hysgol

Helo, Alice ydw i a dwi’n falch i fod yn Brif Ferch yma yng Nghaereinion.

Gan ddilyn ymlaen ac etifeddu'r hyn a gyflawnodd Aggie; mae pwyslais enfawr ar lais y disgybl a'm nod yw ehangu ar hyn.

Wrth edrych nôl ar fy mlynyddoedd fel disgybl yn yr ysgol a’r holl gyfleoedd a dderbyniais, rwy’n bwriadu annog a chefnogi eraill i gael profiad positif yn yr ysgol hefyd.

Natur hyderus, cyfeillgar a chymdeithasol yw'r prif rinwedd yr wyf am ei gyflwyno i'm rôl fel Prif Ferch, ynghyd â'm syniadau a'm cynlluniau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Alice

Prif Ferch

Heia,
Joseph ydw i, ac mae’n bleser ac anrhydedd cael fy enwebu gan fy nghyfoedion ac athrawon i fod yn Brif Fachgen Ysgol Uwchradd Caereinion.

Rydw i wedi bod yn astudio yma ers chwe blynedd ac ar fin cychwyn ar fy mlwyddyn olaf o Safon Uwch. Rwy’n astudio Llenyddiaeth Saesneg, Hanes a Seicoleg ac yn gobeithio mynd i’r Brifysgol i astudio’r Gyfraith.

Mae Caereinion yn lle arbennig i astudio ynddo. Mae gennym ysbryd cymunedol ac awyrgylch deuluol go iawn. Pan ddechreuais i yma ym mlwyddyn saith, roeddwn yn eithaf swil a di-hyder ond gyda’r penderfyniad o wneud yn fawr o bob cyfle. Oherwydd y gefnogaeth a dderbyniais gan yr athrawon credais y gallwn gyflawni unrhyw beth y dymunwn. Deuthum o hyd i hyder newydd ac ysgogiad i lwyddo. Manteisiais ar y sesiynau adolygu a drefnwyd gan yr ysgol ac o ganlyniad, cyflawnais lawer mwy nac y dychmygais oedd yn bosibl. Rwyf wedi gwneud ffrindiau gydol oes ac mae’r daith drwy’r ysgol wedi gosod sylfaen gadarn imi a hyder ac annibyniaeth at fod yn oedolyn.

Dros y flwyddyn nesaf rwy’n edrych ymlaen at gynorthwyo’r ysgol i greu cysylltiadau cymunedol newydd a fydd o fudd i’r ysgol. I mi, nid enw a statws yn unig yw Prif Fachgen ond cyfle i wneud gwahaniaeth ac i gysylltu â’r holl randaliaid i sicrhau mai Caereinion yw eich dewis cyntaf fel ysgol i anfon eich plant iddi i astudio. Fy neges bersonol i’r disgyblion presennol yw y dylech ymdrechu i fod y gorau y gallwch fod; trin eraill fel yr hoffech gael eich trin eich hunan a chredu nad oes unrhyw unigolyn yn rhy ddibwys i wneud gwahaniaeth.

Os gwelwch fi o amgylch yr ysgol, cofiwch ddweud helo, ni fyddai unrhyw beth yn rhoi mwy o bleser imi na siarad gyda chi.

Joe

Prif Fachgen

Philip Jones

Rwy’n sicr y byddech yn cytuno â’m sylw os ydych yn ddisgybl presennol, yn gyn-ddisgybl neu’n aelod o’r gymuned. Mae hon yn ysgol wych heb amheuaeth.

Fel y dywedodd un o’n myfyrwyr “Mewn ysgolion eraill rydych chi’n rhif. Yng Nghaereinion rydych chi’n enw!” Mae Ysgol Uwchradd Caereinion yn ysgol gymysg, ddwyieithog ym Mhowys gyda dros 500 o ddisgyblion sydd â mynediad i’r unig ddarpariaeth addysg ddeuol wirioneddol ar draws yr awdurdod. Mae'n ganolbwynt i'r gymuned leol ac yn agwedd allweddol wrth ddwyn ynghyd y gwahanol grwpiau cymunedol sy'n bodoli yn yr ardal. Mae'r ysgol yn canolbwyntio ar yr unigolyn lle'r ydym yn ddigon bach i ofalu, ond yn ddigon mawr i wneud gwahaniaeth. Mae'r ysgol yn chwarae rôl strategol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ar draws Powys.

Yn ystod cyfweliadau ar gyfer Uwch-swyddogion, daeth myfyrwyr o'r chweched dosbarth i'r casgliad am bwysigrwydd yr ysgol i'r gymuned trwy ddweud, “Dw i am i'r ysgol fod yn fwy na'r adeilad mawr ar y bryn.” Efallai nad ydym yng nghanol daearyddol y Dyffryn, ond rydym eisiau bod wrth galon y gymuned.

Eleni rydym wedi;

* Lansio Cynllun Gwobr Dug Caeredin

* Cynnal Eisteddfod Ysgol

* Cofrestru nifer o fyfyrwyr ar gyfer Eisteddfod yr Urdd gan ennill gwobrau mewn sawl adran

* Ennill nifer o wobrau chwaraeon ar lefel Sirol a Chenedlaethol.

Ymunwch â'r mudiad tuag at wir addysg ddwyieithog.

Philip Jones

Pennaeth

Gwobr i bennaeth sy'n cofleidio'r gymuned fusnes

Casglodd pennaeth newydd Ysgol Uwchradd Caereinion Wobr y Beirniaid yng Ngwobrau Busnes Powys eleni ar ôl cael ei ganmol am gofleidio'r gymuned fusnes a gweld buddion gweithio mewn partneriaeth.

Derbyniodd Philip Jones y wobr arbennig, a noddwyd gan Siambr Fasnach Canolbarth a De Cymru, ar ôl i Ysgol Uwchradd Caereinion gyrraedd rownd derfynol y Wobr Buddsoddi mewn Pobl, a noddwyd gan PCI Pharma Services, yn y cinio gwobrwyo blynyddol a gynhelir yn Dering Lines, Aberhonddu nos Wener ddiwethaf.

Wedi'i drefnu gan Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru, mae'r gwobrau'n arddangos rhagoriaeth busnes ledled Powys.

“Mae'r Wobr Beirniaid hon yn caniatáu inni edrych y tu hwnt i'r meini prawf a rhoi cydnabyddiaeth i rywbeth a oedd yn arbennig yn ein barn ni ac yn ystod ymweliadau eleni. Fe ddaethon ni o hyd i lawer o ymgeiswyr addas i’w cyflwyno, ”meddai Emma Wilde, beirniad y wobr.

“Gan chwalu rhwystrau ac ailadeiladu hyder mewn cymuned gyfan, mae Phil wedi cofleidio'r gymuned fusnes ac yn wirioneddol yn gweld buddion gweithio mewn partneriaeth a dod â phobl ynghyd ar y daith,”

“I ni yma ym Mhowys, rydym yn gobeithio y bydd y meddylfryd newydd hwn yn annog eraill yn y sector i weithio’n agosach gyda’r gymuned fusnes.”

Dywedodd Mr Jones: “Rwy’n hynod falch o ennill y wobr hon. Ni all busnesau ac addysg weithio ar eu pennau eu hunain; rhaid iddynt weithio gyda'i gilydd mewn cydweithrediad oherwydd bod gan ysgolion weithwyr y dyfodol ar gyfer busnesau.

“Ein mantra yw 'Nid oes raid i chi adael Powys i fod yn llwyddiant' a chredaf fod ysgolion sy'n gweithio gyda busnesau yn creu cyfleoedd i'n pobl ifanc."

Mae Ysgol Uwchradd Caereinion yn ganolog i'r gymuned leol a thrwy sefydlu Grŵp Partneriaeth Cymunedol Llanfair Caereinion, mae bellach yn cynnal fforwm i drafod materion lleol a hyrwyddo grwpiau lleol.

Mae ymgysylltu â busnesau lleol wedi arwain at EvaBuild, CastAlum a Dawson Shannon yn dechrau rhaglenni mentora yn yr ysgol i nodi darpar brentisiaid, mae Myrick Training yn cefnogi trafodaethau gyda dysgwyr ar lwybrau gyrfa yn y dyfodol tra bod Cambrian Training yn cyflwyno cwrs rhag brentisiaeth mewn technoleg bwyd.

Y datganiad gweledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Caereinion, sydd â staff 60 a dysgwyr 450, yw “Cyfle i Bawb”. Mae'r ysgol wedi buddsoddi'n barhaus yn ei gweithwyr trwy hyfforddiant, datblygu ac ymgysylltu ac mae wedi ymrwymo i berfformiad uchel.


Mae wyth aelod o staff wedi cael eu dyrchafu i rolau arweinwyr newydd, gan oruchwylio gweithrediad blaenoriaethau strategol allweddol. Llenwyd pob un o'r wyth rôl yn fewnol i danlinellu ymrwymiad i gynllunio olyniaeth.

Mae trafodaeth ac ymgynghoriad ar bob agwedd ar y cynllun datblygu ysgol yn sicrhau bod staff yn teimlo bod eu barn yn cael ei hystyried.

Mae datblygu cymuned ddysgu yn cael ei ystyried yn ganolog i lwyddiant yr ysgol yn y dyfodol.

Chwarae Fideo

Caereinion ydym ni

Caereinion Ydan Ni
Chwarae Fideo

Dyma CAEREINION

Rwy'n FRWDFRYDIG. Rwyf wedi YSBRYDOLI. Fi yw'r DYFODOL. Rwy'n GREADIGOL. Rwy'n DARGANFOD.

Ni yw'r GYMUNED. Rydym yn DÎM. CAEREINION ydym ni.

Nid ydych yn RHIF, rydych yn ENW. Mae gennyf BŴER. CAEREINION