Careers

Fi yw eich cynghorydd gyrfaoedd, Angela Jones. Gan nad wyf wedi gallu ymweld â’r ysgol yn ddiweddar, edrychwch ar y wybodaeth ganlynol – fideo am bwy sy’n eich cefnogi gyda phenderfyniadau gyrfaoedd yng Ngogledd Powys, a chylchlythyr ar gyfer disgyblion blwyddyn 11, gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gynllunio eich dyfodol.

I’m your careers adviser, Angela Jones. As I haven’t been able to visit the school recently, please have a look at the following information – a video about who supports you with careers decisions in North Powys, and a newsletter for year 11 pupils, with lots of useful information to help you plan your future.