Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

Dydd Llun, Tachwedd 13eg

Dechreuodd ail hanner tymor yr Hydref gydag arholiadau allanol i ddisgyblion Blwyddyn 11. Safodd disgyblion Blwyddyn 11 ddau bapur TGAU Rhifedd, gyda rhai disgyblio hefyd yn sefyll Saesneg Iaith. Hyderwn y bydd ein disgyblion yn hapus gyda’u canlyniadau pan gânt eu cyhoeddi ym mis Ionawr.
Cyhoeddwyd Setiau Data Craidd yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddiad sy’n cadarnhau holl ganlyniadau TGAU. Ymfalchïwn fod 70.6% o ddisgyblion Caereinion wedi ennill 5 cymhwyster TGAU gradd C neu uwch, gan gyynnwys naill ai Saesneg/Cymraeg Iaith a Mathemateg. Mae’r canlyniad hwn yn ein gosod ymhlith y 50% uchaf o ysgolion tebyg. Mae’r canlyniadau yn y pynciau craidd i gyd yn addawol iawn, gydag 82.4% o’n disgyblion wedi ennill gradd C neu uwch mewn Saeseng, 87% mewn Cymraeg, 82.4% mewn Gwyddoniaeth a 75.3% mewn naill ai Mathemateg neu Rifedd. Mae’r canlyniadau hyn yn galonogol iawn ac yn en gosod yn uchel iawn ar restr ysgolion Powys.
Treuluiodd Mr Gareth Griffiths a dosbarth Amaethyddiaeth Blwyddyn 10 amser pleserus iawn ar fferm Llysun ddydd Gwener diwethaf. Rydym yn ddiolchgar i’r teulu Tudor am fod mor barod i groesawu ein disgyblion i’r fferm.
Bu nifer o fuddugoliaethau Chwaraeon. Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-droed bach ym Mlwyddyn 7 a ddaeth yn bencampwyr Powys ddydd Iau ac i Flwyddyn 9 am fod yn is-bencampwyr yn eu cystadleuaeth. Daeth ein tîm pêl-rwyd dan 16 yn drydydd yn nhwrnamaint Gogledd Powys.
Braf oedd gweld cymaint o rieni Blwyddyn 7 a Blwyddyn 12 yn dod i’r ysgol nos Iau i drafod cynnydd disgyblion gyda’u tiwtoriaid dosbarth. Hoffwn ddiolch yn ddidwyll i’r rhieni hynny a gwblhaodd yr holiaduron a ddosbarthwyd yn ystod y noson.

Announcements