Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, MAWRTH 19eg, 2018

Mae hi’n anodd credu fod yr ysgol unwaith eto wedi gorfod wynebu heriau tywydd caled. Wrth i mi ysgrifennu hwn, mae’r ddaear dan flanced drwchus o eira a bu’n rhaid cau’r ysgol am y drydedd waith y gaeaf hwn
Roedd yr wythnos ddiwethaf, serch hynny, yn wythnos nas amharwyd gan eira a rhew. Llwyddodd Blwyddyn 7 i sefyll eu harholiadau heb i’r tywydd darfu arnynt. Mae’r disgyblion i’w canmol yn fawr am eu hagwedd aeddfed tuag at eu harholiadau ac am eu hymddygiad rhagorol. Cafwyd ymateb da iawn i’w profiad cyntaf o arholiadau mewnol, ffurfiol.
Wrth i Flwyddyn 7 orffen eu harholiadau, tro Blwyddyn 8 oedd hi wedyn i sefyll arholiadau mewnol. Yn anffodus, mae’r eira wedi tarfu rywfaint ar arholiadau Blwyddyn 8 ond rwy’n siwr y byddant yn ymdopi’n dda gyda’r newidiadau angenrheidiol yn eu hamserlen.
Mynychodd nifer o ddisgyblion Blwyddyn 13 weithdy ar y gyfraith yn y Trallwng ddydd Gwener. Gweithdy oedd hwn wedi ei drefnu gan rwydwaith Seren, sef rhwydwaith i ddisgyblion mwy abl a thalentog Cymru. Roedd y gweithdy hwn yn gyfle gwerthfawr i gasglu gwybodaeth am y gyfraith cyn i’r myfyrwyr wneud penderfyniad terfynol am eu maes astudiaeth i’r dyfodol.
Nos Wener (Mawrth 16eg), cafwyd cyfle gwych i edmygu rhai ffrogiau prom a ffrogiau hwyrnos hynod o brydferth yn Sioe Ffasiynau’r Gymdeithas Rieni. Mae un o’n rhieni wedi agor My Wardrobe by Teresa Jayne yn y Trallwng yn ddiweddar, siop sy’n cadw ystod eang o ffrogiau prom a ffrogiau hwyrnos. Rydym yn ddiolchgar i Teresa Jayne am drefnu sioe ffasiynau, gyda’r elw’n cael ei gyfrannu i’r ysgol. Roedd hi’n noson lwyddiannus iawn, ac roedd hi’n braf i weld cymaint o bobl yn bresennol. Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y digwyddiad hwn drwy fynychu a hefyd i’r rhieni, disgyblion, cyn-ddisgyblion ac un aelod dewr o staff a fu’n modelu’r ffrogiau.
Roedd hi’n galonogol ac yn bleser darllen am lwyddiant cyn-ddisgybl. Yn ddiweddar, gwnaeth Ryan Astley ei berfformiad cychwynnol i dîm ddan 23 Everton. Nid yn unig roedd hyn ynddo’i hun yn fraint fawr, ond canmolwyd Ryan yn uchel gan reolwr Everton – David Unsworth, a ddisgrifiodd berfformiad Ryan yn erbyn Sunderland fel ‘syfrdanol’. Fe’I dyfynnwyd hefyd yn dweud “Dangosodd e (Ryan Astley) gymeriad, gallu a dewrder” a chyfeiriwyd ato fel y chwaraewr gorau ar y cae. Llongyfarchiadau i Ryan ac fe fyddwn yn dilyn ei yrfa gyda diddordeb mawr pitch.

Announcements