Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, EBRILL 16eg

Braf oedd croesawu ein cydweithwyr cynradd i Ysgol Caereinion ddydd Llun diwethaf, wrth i athrawon ymgynnull i gymedroli gwaith CA2/CA3. Daeth dechrau’r tymor â newyddion da pellach, pan y’n hysbyswyd fod Lizzie Jones, Blwyddyn 7 wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan Radio 2. Ymgeisiodd 140 000 yn y gystadleuaeth 500 gair ac mae Lizzie wedi mynd ymlaen i’r rownd nesaf o 5 000 cystadleuydd. Rydym yn ei llongyfarch ar yr hyn mae wedi ei gyflawni a dymunwn yn dda iddi yn y rownd nesaf. Daeth yr eira a tharfu ar ein trefniadau gwreiddiol ar gyfer Te Parti’r Henoed. Fel rheol, cynhelir y te hwn cyn Nadolig. Dyma un o uchafbwyntiau’r flwyddyn ysgol, felly roeddem yn awyddus i sicrhau mai cael ei ohirio yn hytrach na chael ei ganslo fyddai’r te parti. Ar ddydd Mercher, Ebrill 11eg mwynhaodd bron i ddeugain o bobl hŷn wledd a baratowyd gan ddisgyblion Blwyddyn 11 Lletygarawch ac Arlwyo, yn cael eu cynorthwyo gan rai disgyblion Blwyddyn 10, o dan gyfarwyddyd Mrs Ceri Harris. Rydym hefyd yn ddiolchgar i Mr Osian Davies a disgyblion Cerddoriaeth a fu wrthi’n difyrru’r henoed. Mae nifer o ddisgyblion Blynyddoedd 11, 12 a 13 wedi cael arholiadau llafar ac ymarferol yr wythnos hon a dymunwn yn dda i’n holl ddisgyblion wrth iddynt baratoi ar gyfer arholiadau ymarferol ac ysgrifenedig yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf. Llongyfarchiadau mawr hefyd i’n disgyblion a fu’n cystadlu yg nghystyadlaethau athletau dan do Prydain ym Manceinion dros y penwythnos. Gwnaethant i gyd yn dda iawn ac rydym yn eu llongyfarch ar yr hyn maent wedi ei gyflawni. Mae hi’n dipyn o gamp i gyrraedd y rownd derfynol – da iawn!

Announcements