Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, RHAGFYR 4ydd, 2017

Dechreuodd yr wythnos i’n disgyblion Amaethyddiaeth ym Mlwyddyn 10 gydag ymweliad â’r Sioe Aeaf yn Llanelwedd. Mae’r daith hon bellach yn ddigwyddiad blynyddol ac rydym yn ddiolchgar i Mr Gareth Griffiths am drefnu’r daith ac am fynd gyda’r disgyblion i’r Ffair. Yn y Ffair Aaeaf, cymerodd Erin Jones ac Elain Jones ran yn lansiad Gwyl Yrfaoedd Powys, sef yr ail ŵyl o’r fath i’w chynnal ym Mhowys. Kirsty Williams Aelod y Cynulliad ac Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg oedd yn lawnsio’r ŵyl. Croesawyd yr artist tirluniau, Matthew Wood, i wersi Celf y Chweched Dosbarth yr wythnos hon. Cafodd y myfyrwyr fudd mawr o weithio gyda’r artist ac yn dilyn y gweithdy, cynhyrchodd pob un o’r myfyrwyr dirlun olew ar fwrdd. Bu ein disgyblion yn chwarae rhan mewn nifer o weithgareddau Chwaraeon yr wythnos hon – teithiodd y tîm hoci dan 18 i’r Drenewydd i gyfarfod gyda Choleg Crist, Aberhonddu yn rownd derfynol pencampwriaeth hoci’r sir. Chwaraeodd y merched yn dda iawn, gan gynnig her briodol i’r gwrthwynebwyr. Er na fuont yn fuddugol y tro hwn, roeddent yn ail teilwng iawn. Yr un fu hanes tîm pêl-droed bechgyn Blwyddyn 7, wrth iddynt chwarae yn erbyn Llanfair ym Muallt yng ngêm derfynol y sir. Cafwyd cynrychiolaeth dda o ddisgyblion Caereinion yng Ngala Nofio’r Urdd yn y Drenewydd ddydd Mercher a bydd rhai o’n disgyblion yn cynrychioli’r sir yng Ngala Cenedlaethol yr Urdd ddechrau’r flwyddyn newydd. Bellach mae gennym ganlyniadau cystadlaethau nofio Powys a gynhaliwyd ddydd Gwener, Tachwedd 24ain. Llongyfarchiadau i’r canlynol Medi Lewis, Blwyddyn 8 (2il Dull Cymysg, 2il Dull Pili Pala, 3ydd Dull Rhydd), Kira Jones, Blwyddyn 8 (3ydd Dull Cefn), Tom Griffiths, Blwyddyn 9 (3ydd Dull Cefn), Kelsie Webster, Blwyddyn 8 (1af Dull Broga), Elain Owen, Year 7 (3ydd Dull Broga), Cai Herdman, Blwyddyn 10 (2il Dull Rhydd) ac i dîm merched Blynyddoedd 7 ac 8 a enillodd y râs gyfnewid.
Dymunwn yn dda i ddisgyblion Blwyddyn 11 yr wythnos hon, wrth iddynt ddechrau ar y eu harholiadau mewnol. Anfonwn yr un dymuniadau gorau at y disgyblion hynny a fydd yn brysur yn paratoi yn ystod oriau cinio ac wedi oriau ysgol yr wythnos hon ar gyfer ein cyngerdd Nadolig. Bydd tocynnau ar gyfer y gyngerdd ar werth yn swyddfa’r ysgol yr wythnos hon. Hoffwn annog cynifer ohonoch â phosibl i brynu tocyn ar gyfer y gyngerdd.

Announcements