Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, MAWRTH 12fed, 2018

Yng nghanol yr helyntion a grewyd gan yr eira a’r ymdrech ddydd Llun diwethaf i ddychwelyd i normalrwydd, roedd hi’n hyfryd ac yn galonogol derbyn newyddion da o Brifysgol Aberystwyth. Cafodd tri myfyriwr o Flwyddyn 13 wybod am eu llwyddiant yn yr arholiad mynediad. Enillodd Rhys Gittins Ysgoloriaeth Thomas Lewis a Huw Davies a Rhys Green wedi ennill Gwobrau Teilyngdod. Rydym yn eu llongyfarch yn wresog ar eu cyflawniad ac yn dymuno i’w llwyddiant barahau wrth iddynt baratoi ar gyfer eu harholiadau Safon Uwch ac yna wrth iddynt barhau gyda’u hastudiaethau

Treuliodd Blynyddoedd 9, 10 a 12 ddiwrnod buddiol yng Ngwyl Gyrafoedd Powys yn Llanelwedd ddydd Mercher. Roedd y diwrnod yn gyfle arbennig i gasglu gwybodaeth am yrfaoedd posibl ac i ystyried opsiynau ar gyfer y dyfodol. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r aelodau hynny o staff a wnaeth y trefniadau angenrheidiol ar gyfer yr ymweliad hwn ac i’r sawl a aeth gyda’r disgyblion i faes y Sioe Frenhinol. Rhaid canmol ein disgyblion hefyd am eu hymddygiad gwych ar faes y sioe a hefyd ar y bysiau i ac o Lanelwedd. Da iawn!

Unwaith eto, cafwyd nifer o weithgareddau chwaraeon yn ystod yr wythnos. Llwyddodd ein tîm rygbi dan 15 i ennill buddugoliaeth ddiogel dros Lanfyllin (Caereinion 43 Llanyfllin 0). Er iddynt chwarae’n dda, collodd y tîm hoci eu gêm yn erbyn Coleg Crist yn y gêm Gogledd Powys yn erbyn De Powys. Gwnaeth y merched yn dda i gynrychioli Gogledd Powys yn y rownd derfynol ac rydym yn llongyfarch y merched ar eu perfformiad.

Llongyfarchiadau i Jack Jones, Hannah Shirley-Smith, Rhodri Jones, Gwyn Jerman and Caitlyn Bloor ar gael eu dewis i gynrychioli Powys yn y gystadleuaeth traws gwlad genedlaethol.

Llongyfarchiadau calonnog i’r pedwar tîm o Bowys a fydd yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth athletau dan do. Bydd y disgyblion canlynol, felly, yn cynrychioli Cymru – Cian Hanratty, Ellie Phillips, Emma Williams, Liwsi Roberts, Kelsie Webster, Arthur Powell, Kiera McVeagh, Sarah Astley. Rhaid estyn ein llongyfarchiadau arbennig i Kiera McVeagh a oedd yn bencampwraig dan 14 Cymru. Rhagorol – a phob dymuniad da yn y pencampwriaethau Prydeinig.

Roedd nifer o ddisgyblion yn brysur iawn yr wythnos ddiwethaf yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd – cynhaliwyd yr Eisteddfod ddawns nos Fercher a’r Esteddfod Ranbarthol ddydd Sadwrn. Mae’r rhestr o enillwyr o Gaereinion yn rhy hir i’w nodi ar y blog ond gaf i eich annog i ddilyn y ddolen isod, lle ceir rhestr lawn o’r enillwyr. Fe welwch y bydd cynrychiolaeth dda o Gaereinion yn yr Eisteddfod yn Llanelwedd ar ddiwedd Mai/dechrau Mehefin. Wrth i ni longyfarch ein disgyblion a’n haelodau staff ar eu llwyddiannau yn y rhanbarth, dymunwn yn dda iddynt yn yr Eisteddfod ar faes y Sioe Frenhinol. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r aelodau hynny o staff, disgyblion a rhieni a fynychodd yr Eisteddfod yn Nyffryn Banwy ddydd Sadwrn a diolch arbennig iawn i’r tîm o rieni, staff a disgyblion (Cymdeithas Cymdeithas Rhieni, Staff a Ffrindiau) a weithiodd yn ddiwyd iawn yn y gegin yn paratoi lluniaeth i’r cystadleuwyr a’u cefnogwyr.

Pob dymuniad da i Flynyddoedd 7 ac 8 sy’n sefyll arholiadau yr wythnos hon

Announcements

NEGES I FLWYDDYN 8

Bydd arholiadau Blwyddyn 8 yn symud ymlaen un diwrnod h.y bydd Blwyddyn 8 yn sefyll arholiadau dydd Llun (Saesneg, Hanes, TGCh) ar ddydd Mawrth, Mawrth 20fed ac yn sefyll yr arholiad Bioleg ar ddydd Mercher Mawrth 21ain.