Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

THDYDD LLUN, RHAGFYR 11eg

Wrth i ni agosau at ddiwedd tymor, mae bywyd ysgol yn cynyddu o ran prysurdeb. Mae Blwyddyn 11 bellach ar ganol eu ffug brofion, agwedd bwysig ar baratoi at arholiadau TGAU. Treuliodd Blwyddyn 10 ddau ddiwrnod ar ddiwedd yr wythnos ddiwethaf yn canolbwyntio ar eu hastudiaethau Sgiliau Gwaith. Mae’r gwaith hwn yn ffurfio elfen allweddol o’u profiad gwaith, a fydd yn digwydd yn ystod Tymor yr Haf. Mae disgyblion eisoes yn gwneud trefniadau gyda’r lleoliadau gwaith, lle bwriadant dreulio eu hwythnos profiad gwaith. Mae nifer o ddisgyblion Blwyddyn 8 yn brysur yn paratoi eu perfformiad Drama gyda Mrs Lowri Williams. Yn yr un modd, mae Mr Osian Davies a’r Adran Gerddoriaeth hefyd yn ddiwyd yn eu hymarferion a byddant yn gwneud cyfraniad pwysig i’r gyngerdd a gynhelir ar nos Fercher, Rhagfyr 13eg. Cafodd y Llywodraethwyr wythnos brysur iawn yr wythnos ddiwethaf ac rydym yn ddiolchgar iddynt am eu cyfraniad gwerthfawr i fywyd yr ysgol. Dosbarthwyd holiaduron gan gynrychiolwyr o’r Corff Llywodraethol yn Noson Rieni Blwyddyn 10 ac rydym yn ddiolchgar i’r rhieni hynny a neilltuodd amser i lenwi’r holiaduro. Mae’r holiaduron bellach yn cael eu dadansoddi gan y llywodraethwyr a bydd y canfyddiadau yn gymorth wrth wneud penderfyniadau ac wrth benderfynu ar amrywiol strategaethau yn y dyfodol. Cyfarfu Corff Llawn y Llywodraethwyr nos Iau ac roeddem yn ffodus o gael cwmni ein Prif Ddisgyblion. Siaradodd Rhys Gittins a Kate Jones (Prif Ddisgyblion) yn huawdl ac yn onest am eu barn hwy am yr ysgol, gan gyflwyno persbectif disgyblion a myfyrwyr o fywyd ysgol.
Rydym yn hapus iawn fel ysgol i ddysgu fod saith o’n disgyblion Blynyddoedd 9 a 10 wedi eu dewis i chwarae yn sgwad dan 15 RGC – Rygbi Gogledd Cymru (adran y De) yn erbyn ysgolion Castell Nedd. Roedd y gêm i’w chwarae ar Gae’r Gnoll yng Nghastell Nedd ar Ragfyr 8fed. Serch hynny, oherwydd y tywydd gwael, gohiriwyd y gêm. Dymunwn yn dda iawn i’r bechgyn canlynol wrth iddynt chwarae yn erbyn Castell Nedd yn y dyfodol agos:
Ryan Evans (Blwyddyn 9), Steffan Evans (Blwyddyn 10), Cai Herdman (Blwyddyn 10), Rhys Jones (Blwyddyn 10), William Lydford (Blwyddyn 9), Dylan Nutting (Blwyddyn 10), Callum Pratten (Blwyddyn 10)
Tipyn o gamp yw cael cynifer o ddisgyblion o’r un ysgol yn y sgwad.

Announcements