Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, MEHEFIN 11eg

Mae ail hanner tymor yr haf bellach yn ei anterth. Mae rhai o’n disgyblion Blwyddyn 11 eisoes wedi gorffen eu harholiadau TGAU ac eraill ag un neu ddau bapur arholiad i’w sefyll yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf. Mae Blwyddyn 12 hefyd wedi cwblhau eu harholiadau Uwch Gyfrannol ac wedi dychwelyd i wersi, yn paratoi ar gyfer eu cyrsiau Uwch. Yn nhermau arholiadau, tro Blwyddyn 10 yw hi nawr, wrth iddynt hwythau sefyll rhai papurau TGAU yr wythnos hon a dymunwn bob llwyddiant iddynt. Rydym hefyd yn parhau i ddymuno’n dda i Flwyddyn 13, wrth iddynt sefyll eu harholiadau Safon Uwch. Treuliodd nifer o ddisgyblion yr ysgol amser yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair ym Muallt yn ystod gwyliau hanner tymor, gan berfformio i safon uchel. Cymerodd yr ysgol ran mewn dros ugain cystadleuaeth – nifer calonogol. Llongyfarchiadau hefyd i Thomas Bowen, Blwyddyn 10 ar ennill pencampwriaeth golf y sir am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Rydym hefyd yn falch iawn o lwyddiant cyn ddisgybl – Carrie Jones. Mae Carrie wedi ennill lle yn nhîm merched hŷn Cymru. Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog iddi a dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol. Ar ddechrau’r wythnos ddiwethaf, cawsom gwmni ein Hymgynghorydd Her newydd. Mae Mr Glyn Whiteford newydd ddechrau gweithio i Gyngor Sir Powys ac yn cymryd lle Mr Dan Owen, sydd wedi gadael ei rôl fel Ymgynhgorydd Her i fod yn Bennaeth yn Ysgol Uwchradd Llanidloes. Mae Mr Whiteford yn gyn-brifathro a chanddo brofiad helaeth ac fe fydd yn parhau i’n cefnogi a’n herio ar ein taith o welliant parhaus.

Announcements