Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, MAWRTH 26ain, 2018

Anodd credu fod tymor arall wedi mynd a fod gwyliau’r Pasg wedi dechrau.  Roedd yr hanner tymor diwethaf yn fyr ond yn llawn gweithgareddau a phrysurdeb.  Rwy’n ddiolchgar i staff a disgyblion fel ei gilydd am eu hymroddiad a’u diwydrwydd a hefyd i lywodraethwyr, rhieni a ffrinidiau’r ysgol am eu cefnogaeth gyson.

Dechreuodd tymor olaf y tymor gyda’r newyddion da fod timau rygbi dan 15 a dan 13 yr ysgol wedi ennill lle yng ngemau cyn derfynol Gogledd Cymru.  Dymunwn yn dda i’r bechgyn wrth iddynt baratoi am y gemau hyn a gânt eu chwarae ym mis Ebrill.

Estynnwn ein llongyfarchiadau hefyd i ddisgyblion Blynyddoedd 7 ac 8.  Dyfarnwyd eu cyflwyniad dramatig yn deilwng o gynrychioli’r rhanbarth yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair ym Muallt ddiwedd Mai/ddechrau Mehefin.

Ar ddydd Mercher, ymwelodd ugain disgybl Blwyddyn 12 ag Ysgol Uwchradd Llanfyllin lle’r hyfforddwyd myfyrwyr o’r ddwy ysgol yng nghynllun APAUSE, rhaglen addysg rhyw i gymheiriaid.  Canmolwyd agwedd ac ymddygiad ein disgyblion yn fawr gan yr hyfforddwr. “A fyddech mor garedig â chyfleu fy niolch arbennig i’ch myfyrwyr a oedd yn WYCH! Roedden nhw mor gyfeillgar a brwdfrydig o ddechrau’r diwrnod hyd y diwedd, roedd yn bleser pur gweithio gyda nhw.  Roeddent yn ymateb yn dda i’r deunyddiau i gyd, yn gweithio’n gadarnhaol ar y tasgau ac yn aeddfed ac yn ystyriol mewn ffordd a oedd yn codi calon. Roedd eu hagwedd a’u hymroddiad tuag a y diwrnod hyfforddiant yn glod gwirioneddol i’ch ysgol.”

Ar ddiwrnod olaf ond un y tymor, croesawyd disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd lleol i gig gan y band Cymraeg enwog Candelas.  Cymerodd ein disgyblion Blwyddyn 7 ran hefyd yn y gig, gan fwynhau cerddoriaeth Gymraeg gyfoes gan un o’n bandiau amlycaf.

Llongyfarchiadau i Fflur Faulkener ar ennill gwobr gyntaf yn ei dosbarth yng nghystadleuaeth Gelf Cymdeithas Maldwyn.  Braint oedd cael croesawu’r Arglwyddes Davies i ‘r ysgol i gyflwyno’r wobr i Fflur.

Yn ystod amserau cinio yn ddiweddar, cynhaliwyd gemau hoci rhwng bechgyn a merched pob blwyddyn.  Dyma’r canlyniadau:

Blwyddyn Merched Bechgyn
12 & 13 4 1
11 3 0
10 0 6
9 1 1
8 1 0
7 0 0

Gwelwyd awyrgylch cystadleuol iach ar y cae ac roedd y gemau yn werth eu gweld.  Edrychwn ymlaen at yr un ysbryd wedi gwyliau’r Pasg, pan obeithiwn gynnal gemau pêl-rwyd tebyg.  Bydd gwyliau’r Pasg yn gyfle gwych i ymarfer!

Er ein bod ar wyliau ar hyn o bryd, rwy’n ymwybodol y bydd llawer o ddisgyblion a staff yn yr ysgol dros y gwyliau.  Rwy’n ddiolchgar i bawb sydd yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol i ddod i’r ysgol yn ystod y gwyliau.

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddymuno Pasg hapus i bawb sy’n gysylltiedig gyda’r ysgol.

Announcements

NEGES I FLWYDDYN 8

Bydd arholiadau Blwyddyn 8 yn symud ymlaen un diwrnod h.y bydd Blwyddyn 8 yn sefyll arholiadau dydd Llun (Saesneg, Hanes, TGCh) ar ddydd Mawrth, Mawrth 20fed ac yn sefyll yr arholiad Bioleg ar ddydd Mercher Mawrth 21ain.