Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, MEHEFIN 18fed, 2018

Cefais gryn bleser yr wythnos ddiwethaf i agor y papur newydd lleol a gweld llon tudalen o luniau disgyblion Ysgol Uwchradd Caereinion. Mae ein disgyblion wedi rhagori mewn meysydd amrywiol iawn a go brin fod llawer o ysgolion o’n maint ni yn mwynhau’r fath lwyddiant ar lefel ysgol, sir a rhanbarthrol.

Ymhlith y llwyddiannau mae:

RYGBI (BECHGYN)
Tîm Blwyddyn 10 –enillwyr Gogledd Ddwyrain Cymru
Tîm Blwyddyn 9 – wedi cyrraedd rownd go gyn derfynol Cwpan Ysgolion Cymru
Tîm Blwyddyn 8 – ail safle yng Ngogledd Ddwyrain Cymru
PÊL-DROED (BECHGYN)
Blwyddyn 7 – Pencampwyr Gogledd Powys
HOCI (BECHGYN)
Blwyddyn 7 – Pencampwyr Gogledd Powys
HOCI (MERCHED)
Dan 13, 16 a 18 – Pencampwyr Gogledd Powys
PÊL-RWYD (MERCHED)
Dan 14 a than 18 – Pencampwyr Gogledd Powys
PÊL-DROED (MERCHED)
Dan 13 – Pencampwyr Gogledd Powys
BADMINTON
Bechgyn Blwyddyn 10 – Pencampwyr Gogledd Powys a phedwerydd yng Ngogledd Cymru
Merched Blwyddyn 8 – Pencampwyr Gogledd Powys ac ail yng Ngogledd Cymru

LLWYDDIANNAU UNIGOLION

*Jack Lewis (Blwyddyn 7) i gynrychioli Gogledd Cymru – hoci dan 13
*Carys Gittins (Blwyddyn 8) yn hyfforddi gyda sgwad pêl-droed merched Cymru
*Hannah Shirley-Smith (Blwyddyn 8), Caitlyn Bloor (Blwyddyn 7) a Rhodri Jones (Blwyddyn 7) yn cynrychioli Powys ym mhencampwriaethau Traws Gwlad Cymru
*Toby Whitticase (Blwyddyn 7) i gynrychioli Powys – pêl-droed dan 13
*Jennifer Jarvie (Blwyddyn 9) i gynrychioli Powys – pêl-droed merched dan 15
*Millie Evans (Blwyddyn 7), Emily Gallier (Blwyddyn 7), Emma Williams (Blwyddyn 8) a Carys Gittins (Blwyddyn 8) i gynrychioli Powys – pêl-droed merched dan 13
*Sarah Astley (Blwyddyn 10), Cian Hanratty (Blwyddyn 9), Ellie Phillips (Blwyddyn 8), Arthur Powell (Blwyddyn 9), Keira McVeagh (Blwyddyn 9), Kelsie Webster (Blwyddyn 8), Lwsi Roberts (Blwyddyn 8), Emma Williams (Blwyddyn 8) i gynrychioli Powys yn y gystadleuaeth Athletau Dan Do Cymru
Llongyfarchiadau calonnog hefyd i Ryan Andrew (Blwyddyn 13) sydd wedi ennill ysgoloriaeth i chwarae ac astudio pêl-fasged mewn coleg yn UDA. Bydd Ryan yn treulio blwyddyn yn Southwestern College, Kansas. Pob dymuniad da iddo.

Estynnwn ein llongyfarchiadau cynnes i Billy Brian (Blwyddyn 11) sydd wedi ei ddewis fel un o ddeuddeg cadet a ddewiswyd i gynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn cwrs i hyfforddwyr alldaith yn Yukon, Canada yr haf hwn.

Yn ystod yr wythnos aeth pump o’n disgyblion Blwyddyn 12 i Gynhadledd Rhwydwaith Seren yn Ysgol Uwchradd Crughywel. Mynychir y gynhadledd hon gan fyfyrwyr sy’n perfformio i safon uchel ac mae’n braf meddwl fod gan yr ysgol bump myfyriwr a gyrhaeddodd y meini prawf angenrheidiol i gael mynychu’r gynhadledd hon.

Ar ddydd Gwener, Mehefin 15fed, cawsom gwmni Mr Edward Baldwin yn yr ysgol. Bydd Mr Baldwin yn dechrau fel Pennaeth Cynorthwyol yn yr ysgol ym mis Medi.

Llongyfarchiadau i’r tri dosbarth a enillodd ‘ganiatad cinio cynnar’ am eu lefel presenoldeb uchel yn ystod hanner cyntaf y tymor hwn. 7G oedd yr enillwyr, gyda chanran presenoldeb o 98.8%. Byddant, felly, yn cael hawl i ginio cynnar am wythnos gyfan. Daeth 7C yn ail, gya 97.7% ac roedd 9H yn drydydd agos iawn gyda chanran o 97.4%. Bydd hawl ganddynt i ginio cynnar am ddau a thri diwrnod
.
DYDD LLUN, MEHEFIN 25AIN, 2018

Mae’r holl arholiadau allanol wedi dod i ben erbyn hyn a gall disgyblion Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 ddechrau mwynhau eu gwyliau haf.

Cymerodd disgyblion Blynyddoedd 9 a 10 ran yn nghystadleuaeth rygbi 7 bob ochr y sir a chafwyd perfformiad da gan y ddau dîm. Enillodd Blwyddyn 9 yr ail safle a Blwyddyn 10 y trydydd safle o fewn y sir. Perfformiodd ein chwaraewyr tenis yn dda hefyd yn nhwrnamaint tenis Gogledd Powys.

Mae Mr Sam Andrew, Pennaeth Blwyddyn 7 wedi bod yn brysur yn ymweld â’n darpar ddisgyblion yn ein hysgolion cynradd. Mae nifer o athrawon eraill wedi bod yn mynd gydag ef, yn awyddus i gyfarfod â’r rhai fydd yn ymuno gyda ni ym mis Medi. Rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod gyda’n darpar ddisgyblion yn ystod ein diwrnodau ymdrwytho yn ystod yr wythnos hon.

Announcements