Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, GORFFENNAF 2il, 2018

Treuliodd Blwyddyn 10 Amaethyddiaeth yr wythnos ddiwethaf yn Llysfasi gyda disgyblion o ysgolion cyfagos. Cafwyd wythnos fuddiol iawn a phleserus yn ennill profiad uniongyrchol o ystod eang o sgiliau amaethyddol. Rydym yn ddiolchgar i Mr Gareth Griffiths am drefnu’r ymweliad hwn a hefyd i Mrs Gwyneth Phillips am fynd gyda’r disgyblion. Roedd disgyblion Caereinion yn llysgenhadon gwych i’r ysgol o ran ymddygiad a hefyd o ran eu sgiliau a’u gwybodaeth. Profwyd y sgiliau a’r wybodaeth hon mewn cystadlaethau amrywiol yn ystod y wythnos. Enillodd ein disgyblion nifer o’r cystadlaethau hynny – llongyfarchiadau mawr.
Roeddem yn falch o groesawu ein darpar ddisgyblion Blwyddyn 7 ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Roeddent i gyd i weld yn hapus iawn yn ein plith ac edrychwn ymlaen at eu gweld yng ngwisg Caereinion ym mis Medi. Roedd gwaith caled Mr Sam Andrew yn amlwg yn y paratoadau manwl iawn, a sicrhaodd fod y ddau ddiwrnod yn rhedeg yn llyfn. Diolch yn fawr i Mr Andrew a’i dîm o gynorthwywyr, staff a disgyblion chweched dosbarth.
Wrth i ni baratoi i groesawu ein disgyblion newydd, cawsom gyfle i ddymuno’n dda i fyfyrwyr Blwyddyn 13 nos Wener, wrth iddynt gynnal eu prom yn Neuadd Maesmawr, Caersws. Roedd yn gyfle i rannu atgofion am saith mlynedd hapus yn yr ysgol, ac ar yr un pryd i feddwl am y dyfodol ac am eu gobeithion a’u dyheadau i’r dyfodol.
Diolch yn fawr i holl rieni Blwyddyn 8 a fynychodd y noson rieni ar nos Fawrth. Roedd yn dda cyfarfod gyda phawb a thrafod cynnydd eich plant. Diolch am eich holl gefnogaeth drwy’r flwyddyn.
Roedd ein timau athletau yn llwyddiannus yn y cystadlaethau athletau a gynhaliwyd ddydd Mawrth. Daeth merched blynyddoedd 7 ac 8 i’r brig ac ennill y bencampwriaeth sirol. Llongyfarchiadau hefyd i fechgyn blynyddoedd 7 ac 8, bechgyn a merched blynyddoedd 9 a 10 am gyrraedd y pedwerydd safle o fewn y sir. Diolch i Mr Llŷr Williams ac i Miss Sheryl Black am eu gwaith gyda’r timau yma.
Cafwyd pleser mawr wrth ddarllen am ein safle addawol iawn yn y Canllaw a welwyd ar-lein sef ‘The Real Schools’ Guide’. Daeth Caereinion i’r ail safle o fewn Powys, gan ddilyn Ysgol Uwchradd Crughywel. Mae yna 209 o ysgolion uwchradd ym Mhowys a daeth Caereinion i safle 31. Mae hyn yn gyflawniad arbennig a gallwn fod yn falch o’n afle. Serch hynny, mae’n bwysig ein bod yn parhau ar ein siwrnai o welliant.
NEWYDION ARBENNIG – GORFFENNAF 2il.
Mae bellach yn swyddogol fod Caereinion allan o gategori monitro Estyn. Yn ystod eu hymweliad diweddaar, roedd yr arolygwyr wedi eu bodloni fod yr ysgol wedi gwneud y cynnydd angenrheidiol i dynnu’r ysgol allan o fonitro Estyn. Anogaf chwi i ddarllen yr adroddiad sydd ar wefan Estyn. Mae hyn yn benllanw wythnosau a misoedd o waith caled gan staff, disgyblion a llywodraethwyr fel ei gilydd. Llongyfarchiadau i bawb a llawer o ddiolch i’r holl unigolion ymroddedig sydd wedi rhoi o’u gorau i sicrhau’r canlyniad hwn. Ein her nawr yw adeiladu ar y llwyddiant hwn er mwyn parhau ar ein siwrnai o welliant.

Announcements